Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Пагвашките иницијативи за мир и безбедност
д-р Бранка МИНЧЕВА-КОЦЕВСКА
355.01/.016

 

АПСТРАКТ
Насилството, конфликтите и војните, придружени со забрзаниот развој на
модерната наука и технологија ја претставуваат најголемата закана за општата
безбедност во современиот свет. Токму поради ова, денес, прашањата за мирот и
безбедноста се прикажуваат во еден потполно нов контекст, додека човештвото се
обидува да изнајде начини, методи и патишта преку кои мирот ќе стане реално
остварлива можност. Една од најзначајните иницијативи за мир и безбедност, под
водство на најеминентните светски научници се ,,Пагвашките конференции за наука
и светски прашања˝, од чии иницијативи произлегува најважната идеја која
настојува да изврши влијание на оние кои се креатори на светската политика.
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Мир, идеја, иницијатива, Пагваш, Пагвашка конференција


AN ABSTRACT
The violence, conflicts and wars, along with the modern sciences and technology,
represent the biggest public safety treat of the contemporary world. Therefore, in the
present time the questions of peace and safety are considered in an entirely new
context, and humanity is trying to find ways, methods and paths through which it will
make peace a real possibility. One of the most significant initiatives for peace and
public safety, under the leadership of the world’s top scientist, are the “Pugwash
Conferences for Science and World Affairs” whose initiatives represent one of the most
significant ideas that influence the creators of world politics.
KEY WORDS: Peace, idea, iniciative, Pugwash, Pugwash Conferences


Пагвашките иницијативи за мир и безбедност

Доколку светот со целото свое постоење и дејствување се залага за мир, истовремено
треба да се подготвува за одбрана на мирот како неопходен услов за негово целосно
остварување. Денес, понагласено се поставува прашањето за одговорноста и за нејзиното
сместување во доменот на волјата за чесно човечко однесување, како и за превенција на
неконтролираното насилство за време на воените дејства. Сепак, денес, главно не се
расправа за одговорноста во доменот на причините за настанувањето на војната. СмислатаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems