Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Оливер БАКРЕСКИ
Срѓан МИЛАСИНОВИЌ
351.74:005

 

АПСТРАКТ


Полицијата како организациски систем не може да се замисли без ра-
ководењето. Раководењето како определен начин на насочување на зада-
чите од повисоко ниво на пониско ниво и степен на сложеност и извршу-
вање го претставува дијалектичкото единство и заокружен процес во ко-
нечното постигнување на целите. Денес, современиот пристап на раково-
дење со полицијата сè повеќе инсистира на позиционираната моќ и авто-
ритет како традиционален начин за влијание во полицискиот систем. Со
тоа се овозможува серија чекори или насочување на акциите во правец на
остварување на дефинираната цел. Текстот претставува критички осврт на
раководењето со полицијата како една своевидна специфичност и посебна
карактеристика во работењето на полицијата. Истовремено, во текстот се
прави обид покрај нивоата на раководење со полицијата да се прикажат
состојбите во оваа област во Република Македонија.
Клучни зборови: раководење, безбедност, безбедносен сектор, поли-
циска организација, функции.

ABSTRACT


The police seen as an organizational system are unimaginable without direction
and leadership. The direction itself as a specific way of guidance in
tasks’ performance from a higher to a lower level and with a certain level of
complexity and execution represents dialectical unity and a consistent proces.
The modern approach puts more emphasis on the positioned power and authority
as a traditional way of imposing influence over police. It enables a series
of steps or direction of the actions towards the defined aim’s achievement.
The paper is a critical review on the process of direction over police as
a specific trait of the police’s overal function. At the same time, the paper invests
efforts into analysis of the state of affairs in the Republic of Macedonia.
Key words: direction, security, security sector, police organization, functionsCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems