Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Вовед


Раководењето со полициските системи бара еден нов модел кој во сложени и отво-
рени општествени односи, со добро осмислена безбедносна политика и стратегија ќе
овозможи севкупното дејствување да биде засновано на научно-стручни и искуствени
премиси. Меѓутоа за да може ефикасно да се имплементираат сите активности потреб-
но е целосно ангажирање на човечкиот фактор. Исто така, мора да се усвојат оние пре-
тпоставки кои се неопходни за успешно извршување на специфичните задачи. Посебно,
раководните лица во безбедносните структури мора внимателно и ефикасно да ги сле-
дат сите општествени промени, за да можат навремено на сите хиеархиски нивоа да
создадат клима за прифаќање и организирање на новите состојби. Во таа смисла треба
да се развијат ставови и убедување, а посебно култура на безбедносно однесување и
дејствување во сложени безбедносни ситуации, коишто ќе бидат гаранција за хуман
пристап во остварување на задачите. Кога ќе се постигне тој корелативен однос меѓу
сфаќањата и значењето на полицискиот систем во општеството, потоа прифаќањето на
сите негови организациски, оперативни и други карактеристики, како и подготвеноста
за операционализација на претходно усвоената безбедносна политика и стратегија, то-
гаш може да се каже дека ќе се задоволат потребите, залагањата и нужностите на цело-
купното општество. Меѓутоа, за да можат полициските организации ефикасно да ги из-
вршуваат своите општествени задачи, еден од значајните фактори кој влијае на севкуп-
ните активности се моралните вредности на раководните структури и на останатите
припадници на безбедносниот сектор. Тоа значи дека почитта како релевантна вред-
носна и клучна компонента, а особено на раководниот профил има доминантно влија-
ние, посебно кога е во прашање навременото и ефикасно решавање на негативните по-
јави и однесувања. Значи, без почитта како вредносна димензија важна за раководење
во полициските структури не може воопшто да зборуваме за нивно успешно обликува-
ње, развој и просперитет. Затоа е потребно и професионално совладување на широките
подрачја на безбедносни сознанија. Професионалната филозофија доколку ја следи
етички кодекс тоа ќе обезбеди одредени безбедносни правила и однесувања со одреде-
ни знаења кои ќе покријат одредено подрачје, што ќе доведе до осмислување на креа-
тивни решенија во обликување на хиерархиските проблеми при донесувањето одлуки
во одредената специфична безбедносна проблематика. Освен тоа, треба да ги спомне-
ме авторитативноста, оперативноста, креативноста, анализирањето и синтетизирањето
на безбедносните и други појави, однесувања и сл., а со цел инстутиционално-организа-
циско прилагодување на новите сестрани и сложени безбедносни барања на демократ-
ските општества.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems