Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

1. Поим и значење на раководењето
Терминолошката систематизација, улогата и содржината на раководењето е честа
тема со различни толкувања од голем број автори. Тие различни сфакања на исти поја-
ви и нивно различно означување е последица на различни општествени, претпоставки,
па и со идеолошки одредувања, од користење различни научни методи во различни об-
ласти на општествениот живот и работа итн.
Постојат мислења дека раководењето е процес на пренесување на одговорноста
преку практична примена на знаењата и искуствата од страна на раководните структу-
ри. Раководителот е личност кој ги анализира состојбите, одлучува за решавање на про-
блемите и ги остварува функциите на организацијата. Начинот на извршување на фун-
кциите во самата организација кои ја сочинуваат неговата работа е опишан како рако-
водење.
Раководењето го прави дијалектичкото единство на активноста и е заокружен про-
цес, насочен кон конечното постигнување на целите. Во суштина раководењето и ко-
мандувањето е посредничка активност со која се поврзува управувањето со извршува-
њето.
Раководење е пониско ниво на насочување и помалку сложено од управувањето, но
повисоко ниво и посложено од извршувањето. Тоа всушност е трансмисионата врска
помеѓу управување како највисоко ниво на насочување на најголемата сложеност и из-
вршување како најниско ниво на насочување и најмала сложеност. Со раководењето во
процес на извршување се реализираат управувачките одлуки што значи е одговорно за
остварување на управувањето како процес и како начин на насочување.
Раководењето е поимно поврзано за постоењето на систем. Тоа значи дека нема ра-
ководење без систем, иако има систем без раководење. На поврзаноста на раководење-
то со постоењето на систем укажуваат некои негови карактеристики изразени во дефи-
ницијата на системот на раководење: збир на идеи, материјали, живи суштества или
функции поврзани по одредена концепција во заокружена, релативно независна цели-
на.
Раководењето се појавува со првата поделба на трудот. Тоа станало потребно штом
две или повеќе лица требало одвоено да извршат некој процес на работа.
Во теоријата во однос на раководењето се среќаваат следните гледишта:
- раководењето се дефинира како начин за определување на долгорочна и сеопфатна
прилагодливост на организацијата кон опкружувањето. Тоа се дефинира и како процес на
идентификација, избирање и извршување на работите на најефикасен начин остварување
на долгорочна компатибилност меѓу внатрешните искуства и ресурси на организацијата;Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems