Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

- раководењето е насочена работа кон остварување на целите на организацијата.
Понатаму, тој раководењето го образложува како динамичен процес кој ги има следни-
те функции: планирање, организирање, командување, координација и контола;
- раководењето е наука која ги остварува поставените цели преку ефикасно иско-
ристување на човечките и другите ресурси на организацијата врз основа на пропишани
правила и процедури,
- под раководење се подразбира сестрано насочено организирано влијание на чове-
кот или на група луѓе на некој предмет, поради остварување конкретни резултати;
- раководењето се дефинира и како систематизирано знаење за пристапот и начи-
ните за водење на акциите на организацијата.
Имајќи го предвид изнесеното може да се констатира дека сè уште не постои уни-
верзално прифатена дефиниција за раководење. Иако, презентираните гледишта се ди-
вергентни, сепак можат да се извлечат неколку заеднички елементи со кои се доаѓа до
една посинтетизирана дефиниција според која раководење може да биде претставено
како континуиран процес на донесување одлуки за ефикасно извршување на задачите
во насока на остварување на целите на организацијата.


2. Спечифични карактеристики на раководењето со полицијата


Раководењето со полицијата е многу сложена дејност во која се бара знаење и ис-
куство за да се обезбеди функционирањето на полицијата и на полициските службени-
ци во процесот на остварување на поставените цели на полицијата во согласност со ут-
врдените управувачки претпоставки. Во полицијата, раководењето има пресудна улога
во употребата на единиците при извршување сложени задачи. Исто така, досегашните
искуства укажуваат на тоа дека добар раководител е оној кој создава атмосфера за ра-
бота, оној кој создава поттикнувачка и мотивирачка клима и го наградува секој придо-
нес кој води кон успех, оној што знае како да реагира во сложена безбедносна ситуаци-
ја, оној што знае да донесе правилна и навремена одлука за употреба на силите и сред-
ствата и оној кој брзо го етаблира организациониот систем за извршување на задачите.
Успешното раководење со полицијата е одлучувачко во остварувањето на одредени за-
дачи и е ориентирано кон намалување на безбедносните предизвици и решавање кон-
кретни безбедносни проблеми.
Раководењето со полицијата се разликува од раководењето со војската. Разликите
се резултат на специфичните задачи кои ги остварува полицијата и на постојаната ди-
намичност на полицискиот систем.
Полицискиот систем е специфичен опстествен систем, а неговата специфичност се
однесува на:Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems