Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

• општествените цели кои произлегуваат од широкиот спектар задачи. Тоа значи де-
ка полицискиот систем сам по себе не е цел, туку систем кој ги остварува општите опш-
тествени цели;
• екстремно спротиставување на неговите цели со оние коишто ја загрозуваат без-
бедноста на државата, на граѓаните и на имотот;
• единство во спротиставените поединечни начела (јавност/отвореност и тај-
ност/затвореност) во неговото функционирање;
• дејствување (функционирање) во различни услови, со висок степен на неизвесност,
појава и развој на безбедносните случувања;
• посебност на организацијата, начелата, принципите и методите на функционирање
и работа.
Полицискиот систем во својата работа се карактеризира не само со неговата специ-
фичност, туку и со одредена динамичност. Начелно, таа динамичност произлегува од:
• високиот степен на настанување на непредвидливите безбедносни појави и случу-
вања (загрозувањата не бираат облик, место и време) што бара од безбедносниот сис-
тем соодветно реагирање во услови на изненадување;
• тешко предвидување и функционирање во различни услови за остварување на
функцијата што од системот бара секојдневна подготовка за ефикасно остварување на
функцијата и во најтешки услови;
• нагласена различност, односно неповторување на задачите, што бара честа проме-
на на организациските елементи на системот и нивно прилагодување во зависност од
задачите;
• територијална сеопфатност и временски континуитет во остварување на функција-
та, што бара секојдневна подготовка за извршување на задачите на целата територија и
во секое време;
• потребен секојдневен аналитички пристап од претходните случувања, што би зна-
чело стекнување искуство и изградба на нови методи во работата и раководењето.

3. Раководење со полицијата во Република Македонија

Полицијата на Република Македонија претставува единствен хиерархиски систем со
повеќе функционални подсистеми кој треба да овозмози корелативно-функционално
дејствување и извршување на различни безбедносни задачи утврдени со закон.
Полицијата, самите безбедносни проблеми може успешно да ги решава само со пос-
тоење на добра, јасна и конзистентна организациска и функционална поставеност на
хиерархиските нивоа на раководење со полицијата. Исто така, хиерархиските нивоа и
односи на полицијата треба да се засноваат на соодветна законска и подзаконска регу-Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems