Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

латива (Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, како и подзаконски акти),
како и на потребниот авторитет, професионалност, знаење, компетентност, стручност,
доследност, темелност итн., како основни елементи препознатливи за сите нивоа на ра-
ко водење. Ваквите претпоставки ќе овозможат да се обезбеди потребната флексибил-
ност и прилагодливост на полициската организација, а прецизните овластувања и одго-
ворности на полициските службеници во остварување на конкретните безбедносни за-
дачи.
Дејствувањето на полицијата воопшто и на сите потсистеми (организациони едини-
ци) треба да се одвива во согласност со определбата за гарантирање на правата и сло-
бодата на граѓаните и демократските вредности во државата, и уставниот поредок на
државата, како и врз начелата на одмереност, сразмерност, толереанција и слично. Ова
овозможува активностите да бидат насочени кон остварување на општата заедничка
цел.
За правилното разбирање на полициската организација потребно е да се знае нејзи-
ната структура и начинот на нејзиното функционирање и раководење преку нивното
дијалектичко единство. Притоа, самата структура и начинот на раководење ја опфаќа
вкупноста на елементите, односите и управувачките претпоставки што овозмозуваат бр-
зо, енергично, ефективно и ефикасно реагирање во секоја сложена безбедносна ситуа-
ција. Тоа најнапред подразбира систематичност и системско препознавање и идентифи-
кување на проблемот, до кое треба да се дојде преку соодветно изразување на концеп-
туално и концепциско пропишано функционирање на полицискиот систем изразено
преку одлучност, способност, храброст и одговорност, како и умешност, владеење со
вештини и знаење во справување со конкретна безбедносна ситуација. Основна прет-
поставка за тоа секако е постоење на аналитичко-синтетизиран научен и стручен прис-
тап со критичка опсервација на состојбата, односно целосен пристап кој овозмозува
согледување на состојбата, предвидувања и прогнози, планирање, подготовка за деј-
ствување (превенирање или преземање на репресивни мерки) итн.
Нивоата на раководење со полицијата во Република Македонија се базираат на хие-
рархиската поставеност на самата полициска организација и на субординацијата. Најви-
сокото ниво на раководење со Министерството за внатрешни работи на Република Ма-
кедонија му е доверено на министерот за внатрешни работи кој е политичка личност и
е член на Владата на Република Македонија. Веднаш по него хиерархиски се поставени
заменик на министерот за внатрешни работи и државниот секретар со нивните кабине-
ти. Како најважни органи во состав на Министерството за внатрешни работи се позици-
онирани и Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање.
На чело на Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање
стојат директори со нивни заменици и помошници. Во согласност со актуелната органи-Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems