Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

зациската поставеност на Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна без-
бедност опфаќа повеќе сектори на чие чело стојат помошници на директорот кои се
стратегиски тела во донесувањето одлуки во Министерството за внатрешни работи. Во
рамките на Бирото за јавна безбедност се наоѓаат Централните полициски служби на
чело со началник, во чии рамки се систематизирани повеќе оддели и сектори на чело
со началници.
Во согласност со организациската поставеност на Министерството за внатрешни ра-
боти и како резултат на спроведените реформи, се систематизирани осум сектори за
внатрешни работи кои ги предводат началници, во чии рамки егзистираат полициски
станици со кои раководат командири и надворешни канцеларии за криминалистички
работи со кои раководат главни инспектори – раководители. Во рамките на Министерс-
твото егзистираат и четири Регионални центри за гранични работи и тоа: Регионален
центар за гранични работи – Север, Регионален центар за гранични работи – Исток, Ре-
гионален Центар за гранични работи – Југ и Регионален центар за гранични работи –
Запад. Сите овие сектори и регионални центри за својата работа одговараат пред Ди-
ректорот на Бирото за јавна безбедност.
Поделбата на нивоата на раководење на полицијата во Република Македонија е на-
правена според основната теорија на системот врз основа на кои се формираат три ни-
воа (елементи) на раководење и тоа: стратегиско, координативно-тактичко ниво и опе-
ративно ниво.
Стратегиското ниво се однесува на главното или на генералното ниво на раководе-
ње преку кое треба да се поставуваат и извршуваат стратегиските задачи и да се повр-
зат со средината. Координативно-тактичкото ниво се однесува на средното ниво на ра-
ководење кое е блиску до нивото на раководење на оперативното ниво. Оперативното
ниво на раководење е она ниво каде се спроведуваат и се извршуваат поставените за-
дачи. Тоа се однесува на блиската соработка помеѓу надредениот и извршителот, а тоа
значи дека оперативното ниво непосредно е во комуникација со извршителите заради
сериозноста и специфичноста на проблемите кои треба да се решаваат. Во Министерс-
твото за внатрешни работи на стратегиско ниво раководат министерот, неговиот заме-
ник, директорите со своите заменици и помошници. На средно координативно-тактичко
ниво раководи началникот на Централните полициски служби со своите најблиски сора-
ботници (началниците на специјализираните единици во рамките на централните поли-
циски сили, како и началниците на Секторите за внатрешни работи на Републиката. На
оперативно ниво раководат командирите на полициски станици, раководителите на
криминалистичката полиција на СВР низ Републиката, како и раководителите во одде-
лот за посебни единици (како на пример, специјалната едница, единицата за брзо рас-Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems