Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

СПЕЦИФИЧНОСТА НА РАКОВОДЕЊЕТО СО ПОЛИЦИЈАТА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

поредување, хеликоптерската единица, единицата за службени кучиња, автопатна-сооб-
раќајна единица и други кои се во состав на Централните полициски сили).

Заклучок

Раководењето со полицијата во себе вклучува користење на моќта која ја има сами-
от носител на функција, односно на неговите позиции во зависност од хиеархиското ни-
во и е израз на самата потреба одредени специјализирани улоги да бидат координира-
ни, насочувани и организирани. Хиерархиските нивоа укажуваат на фактот дека поли-
цискиот систем се врзува со постоење на одделен условно „административен штаб” што
се грижи за извршување на одредени специјализирани задачи. Секој носител на рако-
водна функција е насочен кон задачите и кон оние организациони единици што се за-
должени да ги извршуваат задачите. Строгата определена меѓузависност која се јавува
меѓу тие сто ги даваат задачите и тие што се задолжени да ги остваруваат истите, доз-
волува претпоставениот во секое ниво на хиерархијата да биде во можност да му каже
на потчинетиот како да ги реализира задачите и како да се однесува во одредени кон-
кретни ситуации.
Во ситуации во кои е потребна поголема специјализација потребно е да се има пого-
лемо познавање на специфичностите на одредени задачи од страна на извршителите.
Пристапот кон зголемена професионализација можат да го наметнат раководните
структури преку својот авторитет. Во голем број ситуации авторитетот на раководната
структура е еквивалент на авторитетот кој се манифестира во рамките на самата поли-
циска организација. Авторитетот и сите негови аспекти се израз и потреба на раководе-
њето кое всушност не е ништо друго туку состојба на наметнување на одредена волја
врз друга волја.

Литература:

Bakreski O., Kontrola na bezbednosniot sektor, Filozofski fakultet, Skopje, 2008
Barnard I., The Funcion of the Executive, Harvard University, 1938
Simon, Smithburg, Thompson, Modern Organization Theories, Advanced Management, New York,
1950
Galbraith J.K., The Anatomy of Pawer, Houghton Mifflin Company Boston, 1983
Gocevski T., Obrazoven menadzment, Makedonska riznica, Kumanovo, 2003
Daft R.L., Management, The Dryden Press, Chicago, 1988Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems