Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Hakan Wiberg: In Memoriam

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Филозофскиот факултет, а посебно Институтот за безбедност, одбрана и мир му ос-
танува вечен должник на овој голем човек. Тој несебично ги помагаше сите напори за
воспоставување и развивање на мировните студии на почвата на Република Македони-
ја, беше наш чест гостин предавач, учесник на сите научни дебати, консултант и рецен-
зент на нашите трудови. Духот на Хакан Виберг останува да живее во нас и со нас, осо-
бено заради факлтот што дел од неговото наследство во книги ни припадна нам и на
нашите студенти. Библиотеката на Институтот ќе го носи неговото име.
Безбедносни дијалози имаат обврска да ги негуваат сите највисоки стандарди на
кои нѐ научи нашиот учител од Скандинавија.
Хакан, ти благодариме! Почивај во мир!

Во име на наставниците и студентите на Институтот за безбедност, одбрана и мир,

проф. д-р Билјана Ванковска
главен и одговорен уредник на Безбедносни дијалозиCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems