Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Владимир РУКАВИШЊИКОВ
911.3:32]:327.56„20“

 

АПСТРАКТ
Никој не може да обезбеди прогноза ослободена од политичките прет-
поставки, национални стереотипи, митови, стравови и предрасуди длабоко
вкоренети во минатото. Како резултат на тоа, многу наводни „предвидува-
ња“ не се ништо друго освен геополитички фантазии, иако се тврди дека
целите и намерите на ваквите прогнози се состојат во идентификување на
политичките, социјалните, демографските, економските, културните и вое-
ните тенденции и на геополитичките препреки за мирен развој на човешт-
вото. Овој текст ја илустрира оваа идеја преку книгата „Следните 100 годи-
ни“ на Џорџ Фридмaн. Ефикасноста на менаџирањето на конфликтите се
потпира, барем делумно, на националните интереси на земјите вклучени
во акциите и на меѓународното право. Сепак, одредбите на меѓународното
право се менуваат под притисок на околностите. Од друга страна, открива-
њето на националните интереси исто така не е лесна задача. Како пример
се земени последните случувања во Киргистан (во 2010 година), заедно со
случаите на Косово и петдневната војна помеѓу Грузија и Русија (2008).
Статијата се осврнува и на предвидувањата за иднината на САД, ЕУ, Русија
и Кина во 21-от век, проблемот на односите меѓу националните интереси и
меѓународното право, како и реакцијата на Русија во однос на
конфликтите кои неодамна се појавија во близина на нејзините граници.

Клучни зборови: прогноза, 21-ви век, војна, мир, национален интерес,
меѓународно право, САД, Русија, Кина.

ABSTRACT

Nobody can provide a forecast free from political assumptions, national
stereotypes, myths, phobias, and attitudes deeply rooted in the past. As a result
many so called ‘forecasts’ are actually geopolitical fantasies in spite of
the announced goals and intentions to identify political, social, demographic,Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems