Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

economic, cultural, military tendencies and geopolitical obstacles for a peacefull
development. The paper illustrates this idea by the George Friedman book
Тhe Next 100 years (2009). Efficiency of conflict-management relies, at least
partly, on national interests of countries engaged in actions and international
law. However, the international law provisions are changing under the pressure
of circumstances. To disclose, the national interest is not an easy task either.
The recent (2010) Kyrgyz occurrences are taken as an example along
with the cases of Kosovo and the 5-day (2008) Georgia-Russia war. The paper
touches forecasts of the future of the USA, the EU, Russia and China in the
21st century, the issues of national interests and international law, the Russian
reaction of the conflicts recently emerged near its borders.
Key words: forecast, the 21st century, war, peace, national interest, international
law, the US, Russia, China.
1. Вовед
На самиот почеток, разумно е да се кажат неколку збора за насловот на овој текст.
Зошто геополитички фантазии? Фантазии во множина, бидејќи постојат многу спроти-
ставени гледишта во поглед на веројатната иднина, а за жал, ние немаме доволен прос-
тор да дебатираме за сите. Освен тоа, голем дел од нив се засновани на геополитичките
идеи широко распространети на Запад. За жал, во многу проекции, во центарот на вни-
манието се можните меѓудржавни војни, а не градењето на мирот. Зошто разрешување
конфликти? Причината е во широко распространето мислење дека ОН и другите меѓу-
народни тела прават сѐ што можат за да се запрат локалните конфликти пред да се
прелеат во соседството, како и затоа што спречувањето и решавањето на меѓународ-
ните конфликти пред да резултираат во насилство од големи размери е далеку поевти-
но, како во човечка, така и во финансиска смисла, отколку реакциите по нивното избув-
нување. Исто така, постои широка согласност околу неефикасноста на постојните ми-
ровни мисии и мисии за чување на мирот на ОН. Кое мислење е вистинското? Дали све-
тот ќе биде побезбедно место од денешното?
Најновата книга на познатиот американски футоролог Џорџ Фридман се користи ка-
ко пример за тоа како политичките претпоставки и националните стереотипи можат да
ја детерминираат прогнозата, начинот на разрешување конфликти и военото плани-
рање. Книгата е посочена не затоа што е извонредно луцидна и лесно читлива прогнозаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems