Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

за промените кои можат да се очекуваат во целиот свет во овој 21-ви век, туку затоа
што авторот на оваа книга експлицитно, можеби и ненамерно ги открива американ-
ските стравови и изложува идеја за унилатерална конструкција на светскиот поредок во
текот на овој век.
На почетокот ги земаме предвид клучните методолошки прашања, за потоа да нап-
равиме краток осврт на двете главни тенденции во денешнината назначени како „по-
бедничка војна“ (‘winning war’) и „победнички мир“ (‘winning peace’) во контекст на ими-
џот на овој век. Не зборуваме за бројните т.н. „трговски војни“ (‘trade wars’), „сајбер-вој-
ни“ (‘cyber-wars’) и другите видови „војни“, кои несомнено се разликуваат драматично
од крвавите воени судири. Овој важен аспект на нашата голема тема не е истражен, по-
ради недостаток на простор. Заклучните забелешки се на крајот од ова поглавје.

2. Методолошки проблеми

Некои луѓе велат: „Замислете дека сме на самиот крај на 19-от век и обидете се од
таа позиција да го предвидите идниот развој на настаните. Дури и да сме на самиот по-
четок на 20-от век, ќе беше невозможно да се предвиди текот на историјата на ова сто-
летие, бидејќи во тој момент постоеше нова констелација на сили, кои беа во интерак-
ција едни со други, секои дваесетина години“. Нивните противници тврдат дека „ова не
е post-fеstum оценка, односно мислење на оние кои веќе ја знаат вистинската историја
на 20-от век“. Трети пак тивко велат: „Ако не постоеше предвидувањето, многумина не
би зборувале за ништо, или барем, целиот процес на меѓусебна комуникација ќе беше
многу тежок“. Сепак, сите три страни се согласуваат дека глобалната политика не е како
времето, кое се менува од ден на ден.
Идејата да се опишат политичките одлуки и идните настани од перспектива на до-
минантните искуства во нашиот живот (втората половина на 20-от век, првата деценија
на 21-от век) е секако предизвикувачка, но по наше мислење, не многу реалистичка. Се-
кој нареден век се разликува од претходниот во многу димензии, иако носи многу црти
од претходните историски епохи. И 21-от век не е исклучок. Со векови луѓето верувале
дека големите сили се појавуваат, растат и пропаѓаат постепено, но ненадејниот колапс
на Советскиот сојуз и неговата социјалистичка империја го доведе во прашање ваквото
уверување. Старата идеја за историски циклуси, исто така, е доведена во прашање. Што
ако текот на историјата не е цикличен и лесен, туку напротив, аритмичен? Каква ќе
биде судбината на сегашните големи сили, како на пример, САД, Русија и Кина во 21-от
век? Што можеме да научиме од минатото? Дали целокупната глобализација е важна?
Ова не е чисто реторичко прашање, бидејќи одговорите на овие прашања ја утврдуваат
националната политика, мирот и безбедноста на светот.



Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems