Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Овде мора да напоменеме дека, американската огромна воена моќ е вториот бази-
чен аргумент во корист на тезата на Фридман за американската доминација во модер-
ната ера. Тој е сигурен дека не постои нација која би се натпреварувала со САД во вое-
ната сфера, ниту сега, ниту на крајот на 21-от век. Дали е неговата прогноза точна? Тоа
не е само реторичко прашање, туку ја претставува суштината на проекциите за можната
иднина на светот.6 На ова прашање ќе се навратиме во следните поглавја.
Исто така, потребно е да се нагласи дека постојат бројни публикации за веројатноста
на дезинтеграцијата на САД во 21-от век.7 Некои публикации прикажуваат многу нејас-
ни сценарија за процесот на распад, а други го специфицираат точниот период на
,,смртта на Америка“ (се смета дека декадата од 2010-2020 ќе биде деценија на про-
паѓање и распаѓање на САД)8. Сепак, ниту еден од авторите не размислува за светскиот
поредок по распадот на САД во детали. Тие не разбираат дека светот во 21-от век е
речиси целосно интегриран поради интензивниот процес на глобализацијата, моделите
на меѓународните односи од 20-от век, не се повеќе применливи, итн. Всушност, сите
овие анти-американски публикации можат да се класифицираат како ,,пуста желба“.9
Затоа и нема потреба да се расправа за методологијата на овие текстови.

3. Потенцијална Студена војна на овој век

Непотребно е да се потсетува дека Советскиот Сојуз се распадна пред крајот на 20.
век, т.е. дека СССР доживеа пораз во Студената војна во втората половина на минатиот
век. Постоеше загриженост од појава на нова „квази-студена војна против Русија“ по
руската воена победа над Грузија10. За среќа, таквите мрачни очекувања не се реализи-

________________________________________

6 Ние мора да ја направиме оваа забелешка овде, бидејќи постојат аргументи против нивното мислење, но
ние немаме простор за да ги изложиме во целост.
7 Листата на публикации е премногу долга за да биде претставена во овој труд.
8 Цитат од есејот: „The death of America“ (http://e2000.kyiv.org/2000/america.htm).
9 Во долгата листа на причини, има такви кои се по природа многу различни и се движат од макро-економ-
ски (фискална криза, итн) до психолошки мотиви (криза на индивидуалноста и сл), стареење на население-
то и меѓуетничките тензии.
10 Краткиот воен судир во Јужен Кавказ помеѓу Грузија и Рузија во август 2008, ги исплаши и политичарите
и пошироката јавност во руското соседство, во Европа и во САД. Искрено, во текот на 2008 - 2009 година,
авторот имаше чувство на „веќе видено” кога виде како еден начин на користење притисок во меѓуна-
родните односи се сметаше за „легитимен“ и како политичките спорови кои што се однесуваат на надворе-
шната политика и меѓународните односи се разгоруваат, како беа медиумски покриени и како беа
решениe.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems