Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

применат ефикасна ,,мека моќ“ (,,soft power“). Бизнисот ќе има клучно значење
(Maginnis, 2010).
Како треба да се анализираат овие зборови? Се разбира, американското воено при-
суство во Азија може да се зголеми во наредните години, но постои сомнеж дека овој
чекор ќе им помогне на САД да ја спречат „офанзивата” на Кина, или дека ќе доведе до
воена конфронтација со комунистичка Кина. Денес, самата идеја за создавање азиски
пандан на НАТО изгледа нереално. Светот е во 21-от век, а не во средината на минати-
от век кога беше создаден НАТО. Затоа, не постојат шанси дека американската „мека
моќ” ќе помогне да се создаде нов блок на азиски држави против континентална Кина.
Според пресметките на бројни експерти, економијата на САД (БДП) ќе биде надми-
ната од страна на кинеската економија во средината на 2020 година. Овој вид економс-
ка проекција тешко е да се игнорира. Освен тоа, Кина одржува високи стапки на еко-
номски раст, дури и денес кога постои глобална финансиска и економска криза која за-
почна во САД. Кина речиси победи во светската економска трка. Овој факт е навистина
важен.
Можеби, американските конзервативци треба да сфатат дека на деновите на нивна-
та глобална супериорност заснована на економска и воена моќ им доаѓа крајот. Затоа,
гореспоменатиот рецепт за тоа како да се победи Студената војна против Кина во 21-от
век се чини застарен. Самата појава на овој рецепт го покажува длабокото незадоволст-
во со американско-азиските односи (и надворешната политика на Обама).
Постапките на војската секогаш говорат повеќе од зборовите и насмевките на дип-
ломатите. Што се однесува на воените вежби, тие не се одржуваат за забава. Често др-
жавите покажуваат мускули како вовед во војна, па затоа набљудувачите мора внима-
телно да ги следат сите евентуални „игри” на војските. Не треба да се заборави и дека
страните можат да бидат запознаени со главните стратешки проекции на другата држа-
ва, и оттука од суштинско значење е да се демонстрира борбената готовност на трупите
пред очите на потенцијалните противници.
Русија има потреба од странски инвестиции за развој на економијата. Но, исто така,
нејзе ѝ е потребно да ја задржи ефективната контрола на далечниот исток на сопстве-
ната огромна територија. Поради постојаната нестабилност во односите помеѓу САД-Ки-
на (од пријателските гестови до тензии), оваа поента има големо значење. Русите вни-
мателно го следат растот на кинеската воена моќ. Русија е најблискиот сосед на Народ-
на Република Кина. Очигледно, со спроведувањето на неодамнешните (2010) многу ска-
пи вежби на далечниот источен дел на Руската Федерација, Москва сака да покаже
пред Пекинг дека руското раководство е подготвено да стави лимит на растечката ки-
неска експанзија во источните региони на земјата, има доволно сили да се спротивс-
тави на кинеската воена офанзива во случај на иден воен судир, и дека голем број наCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems