Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ГЕОПОЛИТИЧКИTE ФАНТАЗИИ И РАЗРЕШУВАЊЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВО 21. ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

овој век воопшто не е розова. Глобалната улога на земјите членки на ЕУ, особено на
старите, како и повеќето мали нации, во втората половина на 21-от век ќе биде безна-
чајна. И улогата на Кина во светот ќе се намали, бидејќи околу 2020 година, оваа голе-
ма нација ќе биде фрагментирана. Азискиот континент како целина ќе остане на пери-
феријата на светските работи. Жално, но кинеската трагедија се чини неизбежна, но са-
мо ако веруваме во проекциите од Стратфор, се разбира.
Во средината на овој век Третата светска војна ќе се води помеѓу САД, Полска - како
нова регионална сила, и некои други американски сојузници, од една страна, и Турција
и Јапонија, како нови големи сили и нивните сателити, од друга страна. Се разбира, по
тешките битки, САД ќе биде победник во оваа голема војна. Дваесет и првиот век е
американска ера (како што минатиот век беше европска ера). Но, до крајот на 21-от век,
Мексико како растечки џин ќе го предизвика северниот остарен сосед.
Да резимираме: за Фридман и неговите соработници од Стратфор, следната (трета)
светска војна е неизбежна. Американците повторно ќе бидат главни победници. Не-
мојте да се смеете, Ве молам!
Секако, многу е лесно книгата на Фридман, која 21-от век го нарекува Американска
ера, да се класифицира како пропаганда за американската воена супериорност, насоче-
на главно на домашниот аудиториум, но, по наше мислење, тоа не е фер заклучок. Се
разбира, проекцијата Фридман не е толку прецизна како пресметките направени врз
основа на показателите за макроекономските трендови, па можеби, таа би можела да
биде соодветно обележана како геополитичка фантазија. И самиот Фридман ги
замолува читателите да не ја земаат неговата прогноза премногу сериозно, а
истовремено ги повикува да не ја перцепираат како премногу имагинарна, потсетувајќи
на тоа дека човечката историја познава многу случаи кога научната фантастика од
книгите се остварила. Некои од неговите претпоставки, идеи и заклучоци ќе бидат
накусо продискутирани и ќе ни ја потврдат нашата дијагноза.
Прво, Фридман тргнува од основната идеја дека 21-от век е век на војна, не на мир,
и ова е појдовна точка во конструкцијата на целата негова проекција. Затоа неговото
внимание беше посветено на одржувањето на глобалната доминација на Соединетите
Американски Држави.
Мирот и градењето на мирот не се од интерес за Фридман. Тој зборува за мобилизи-
рање на својата нација заради добивање на војните во 21-от век. ,,Освојувањето на ми-
рот“ не е негова тема. Мировните мисии на ОН ќе бидат неефикасни во 21-от век. Ова е
ставот на лидерот на Стратфор. Во книгата на Фридман, читателот не може да сретнеCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems