Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Ненад ТАНЕСКИ
297:355.45(497)

 

АПСТРАКТ

Голем број безбедносни проблеми и закани во современиот свет се по-
врзани, на еден или друг начин, со исламскиот фундаментализам и него-
вата доктрина и политика. Не поради тоа што исламот сам по себе е склон
кон конфликти и насилство, туку поради тоа што мнозинството од фунда-
менталистичките движења, од Хезболах и Хамас на Блискиот Исток, преку
Бин Ладен и неговите соборци во Авганистан и насекаде низ светот, па до
Абу Сајафовата група на Јужните Филипини, имаат заклетва дека нивниот
„пат“ може да се оствари само со насилство. Впрочем и 9 од 10 најактивни
терористички организации се исламистички, што укажува на фактот дека
исламскиот фундаментализам е една од главните безбедносни закани во
светот. Иако исламот е вкоренет уште од времето на Турската Империја,
сепак, во времето на распадот на Југославија, поточно војната во Босна, од
арапските држави беше увезен радикалниот ислам. Во периодот од 1992-
1995 година трајно се населуваат светите воини, муџахедини, кои поната-
му во времето на конфликтите на Косово и во Македонија дејствуваат на
овие територии од поранешна Југославија. Нивните активности претставу-
ваат реална закана по безбедноста на државите на Балканот.

Клучни зборови: безбедносни закани, радикален ислам, тероризам, ек-
стремен национализам, Балкан

ABSTRACT

Numerous security problems and threats in the modern world are, one
way or another, related to the Islam fundamentalism i.e. its doctrine and politics.
The reason is not to be found in the Islam itself as (allegedly) religion
that promotes conflicts and violence. The explanation lies rather in the fact
that the majority fundamentalist movements, from Hezbollah and Hamas in
the Middle East to Bin Laden and his followers in Afghanistan and elsewhereCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems