Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Но, она што предизвикува страв кај нив е појавата на религиозни постери од Мека и
Медина, ДВД филмови со џихад – војни во Авганистан и Чеченија, мажи со долги бради
и традиционално облечени во вахабистичка облека. Младите муслимански жени многу
брзо го прифатија традиционалниот начин на облекување со црн вел. Ова беше сигнал
дека нешто значително се менува кај локалните муслимани.
Во Македонија темите за радикалниот ислам излегоа на површина за време на воо-
ружениот конфликт од 2001 година. Од 2001 година постојано се известува за присуст-
во на исламски екстремисти во регионот.26 Во 2002 година Министерството за внат-
решни работи на Македонија, изготви извештај за состојбите во однос на присуството
на Ал Каеда. Овој извештај содржи детални информации за врските помеѓу радикални-
те исламисти и Ал Каеда. Според овој извештај постојат две исламистички единици
активни во северозападна Македонија. Овие единици се составени од поранешни борци
муџахедини од Саудиска Арабија, Авганистан, Босна, Чеченија и Косово.27 Скот Тејлор
истражувајќи ја улогата на муџахедините за време на Косовската војна, од интервјуто со
Мирослав Тодоровски, официјално лице од македонското разузнавање, изјави:
„Муџахедините борци беа сржта на единиците на ОВК, и тие се единствените одго-
ворни за некои од најкрвавите заседи против македонската полиција и армија. Една од
единиците на ОНА, наречена „Емре Елези”, која членовите на ОНА ја нарекуваа муџахе-
динска единица содржи странски борци и локални радикални муслимани.”28
Според македонските медиуми во Македонија постојат три екстремистички групи:
Тарикат, Црвена Ружа и Вахабист.29 Регионот сепак е најмногу погоден од присуството
на вехабистите. Според извештаите, активностите на радикалните исламисти во регио-
нот создадоа огромна недоверба помеѓу етничките Македонци и Албанци во регионот.
Основните цели на радикалните исламисти во Македонија се: 1. воспоставување база за
формирање на официјално исламско општество; 2. ширење на радикалната идеологија
и нивниот поглед кон исламот; 3. градење џамии и создавање нови медреси; 4. ширење
на исламското влијание помеѓу младите кои во иднина би имале значајна улога.30
_____________________________________
26 BIRN, Raid of Wahhabi “Camp” Raises Tensions in Sandzak, достапно на http://www.birn.eu.сom
/en/75/102496/ датум на пристапување 20.12.2009 година
27 Dettmer Jamie,”Al-Qaeda s links in the Balkans.” Insight on the News 18, no. 26 (2002) стр.22
28 Shay Shaul, Islamic terror and the Balkans (New Brunswick, NJ: Transaction Publisher, 2007), стр. 114
29 Kennet Morrison, Wahhabism in the Balkans, Advanced Research and Assessment Group Balkans Series
08/06 (Swindon, UK: Advanced Research and Assessment Group, 2008), стр. 10, достапно на
http://www.da.mod.uk./colleges/arag/document-listings/balkan/08(06)KM.pdf/view, датум на пристапу-
вање 12.02.2010 година
30 Зафировски Емил, “Во ИВЗ се води битка меѓу радикалниот и традиционалниот ислам“, Време, 06 јули,
2005 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems