Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

број муџахедини, тие решија да останат во Босна, се оженија со босански жени и добија
босанско државјанство. Подоцна, со зголемувањето на вахабистичките групи во регио-
нот, тие се проширија во регионот, на териториите претежно населени со муслиманско
население, како Санџак, Косово, Црна Гора и Македонија, демонстрирајќи дека вахабис-
тичкото движење се шири низ Балканот.2

Карта на прилив на Муџахедини во Босна од 1992 до 1995 година3
Првиот чекор во откривањето на Џихадот во Косово е направената анализа на НАТО
и КФОР со наслов „Косово во фокусот на интересирањето на исламските екстремисти”.
Во неа јужната српска покраина е означена како рута за екстремистите кои доаѓаат од
Заливот на исламските земји во Европа, користејќи ја слабата гранична контрола на Ко-
сово, како и речиси непостоечкото владеење на законот во покраината. Исто така, Косо-
во е означено како потенцијален терен за регрутирање на исламски екстремисти. Голем
број млади муслимани кои живеат во беда и сиромаштија се идеален плен во рацете на
терористичките работодавци. Градот Призрен е идентификуван како примарен центар
на исламскиот екстремизам во Косово, а Екрем Авдија од јужниот дел на Косовска Мит-
ровица е еден од главните пропагатори на радикалниот ислам во покраината.4 Од по-
______________________________
2 BIRN, Raid of Wahhabi „Camp” Raises Tensions in Sandzak, достапно на http://www.birn.eu.com/
en/75/102496/ датум на пристапување 20.12.2009 година
3 Oluic Steven, US Military Academy, „Radical Islam on Europe’s Frontier - Bosnia & Herzegovina“ , Oluic, 2006,
стр. 39.
4 Deliso Christopher, ”The Coming Balkan Caliphate”, London, 2007, стр. 66Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems