Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

себно значење се информациите проследени од страна на Томас Гимбл, поранешен
шеф на разузнавачката служба на ОБСЕ на Косово во период од 1999-2004. Во декем-
ври 2006 година, тој тврдеше дека Косово е најголемиот резервоар на џихадски теро-
ристи во светот, а Ал Каеда вложува огромни количини пари во регионот. Според него-
вите извори Саудиска Арабија, Иран, Ал Каеда и Хезболах, заеднички работат на вос-
поставување исламска војска во Европа, составена дури од 75.000 војници. Регрутните
центри се наоѓаат во новите изградени џамии ширум Косово, Македонија, Босна и Ал-
банија, изградени на трошок на арапските земји.5
Според разузнавачките извори на ОБСЕ, мрежата на Ал Каеда на Косово достигнала
огромен оперативен капацитет. Во обуката се користи пакистанскиот метод на индок-
тринација во џамиите и верските училишта во Албанија, Косово, јужна Србија, Македо-
нија и Црна Гора. Во Косово арапските хуманитарни организации пружаат помош на
месното население доколку постои согласност за изградба на нови џамии. Проповедни-
ците во овие џамии често се воени инструктори. Овие инструктори се ирански и ирачки
воени личности, како и припадници на Ал Каеда кои се бореле против САД во Авганис-
тан. Низ верските обреди се предава за воена обука во градска борба и за користење
софистицирани оружја и експлозиви.
Како параван за воспоставување на исламските терористички ќелии се користат
арапските хуманитарни организации. Албанците постепено ги прифаќаат новите оби-
чаи, почнувајќи со молење по петпати на ден. Во новите џамии има нови проповедници
кои се разликуваат во однесувањето и физичкиот изглед од стариот мулах и имам. Ис-
ламските екстремисти кои доаѓаат од Блискиот Исток и Централна Азија, внимателно се
координираат при формирањето на нивната терористичка мрежа во Македонија и Ко-
сово. Исламските екстремисти имаат три центри на операции: 1. Скопје, северо-запад-
ниот дел на Македонија, 2. Тирана (Албанија) и 3. Косово. Секоја година околу 200 мла-
ди Албанци од трите центри добиваат образование во Саудиска Арабија, на трошок на
саудиската влада. Најистакнати активни исламски невладини организации на Косово се:
1. Саудискиот комитет за помош на Косово,6 2. Исламската хуманитарна фондација Ел
Харамеин,7 3. Ал Вакх ал Исламија, 4. Глобален совет на млади муслимани,8 5. Исламски
________________________
5 Vladislav Gulevich, “Balkans: US-Style Wahhabism”, en.fondsk.ru – 04.11.2009 dostapno na http://www.gabibn.
com/IMG/pdf/Re3-_Balkans_US-Style_Wahhabism.pdf
6 A COMPREHENSIVE REPORT PUBLISHED IN RIYADH ABOUT THE ACHIEVEMENTS OF THE SAUDI
COMMITTEE FOR THE RELIEF OF KOSOVO AND CHECHNYA, достапно на http://www.ainalyaqeen.com/
issues/20000505/ feat8en.htm датум на пристапување 23.01.2010 година
7 Islamskata humanitarna fondacija El Haramein, достапно на http://www.satp.org/satporgtp/ajaisahni/
NewTheme0703.htm датум на пристапување 22.02.2010 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems