Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

меѓународен фонд за помош,9 6. Глобална фондација за помош,10 7. Друштво за оживу-
вање на исламското наследство11 и 8. Калири Ил Мерилис ,,повеќе добрина”. Овие орга-
низации претставуваат основна база за оперирање на Ал Каеда на Косово. За јавноста,
организацијата се занимава со образование и пружа медицинска помош на луѓето во
Косово, а во реалноста организацијата им плаќа на луѓето да го следат исламот. Најго-
лемиот дел на нивните активности е промоција на исламското фундаменталистичко
убедување и финансирање на исламските радикали со помош на хуманитарни донации.
Најважна логистичка база на исламскиот екстремизам се новоизградените џамии во
кои се проповеда вехабизам или со други зборови идеологија на милитантен ислам.12
Ќелии на Ал Каеда во Косово,Албанија и Македонија
извор: http://www.serbianna.com/columns/mb/035.shtml
Низ оваа таканаречена хуманитарна мрежа, оперативците на Ал Каеда делуваат во
два правци. Тие работат со албанските терористички и криминални организации, од ед-
на страна создаваат силна база на џихадот помеѓу албанското и другото муслиманско
население од друга страна. Проповедањето на идеологијата за вахабизмот во новоиз-
градените џамии, е патоказот за новите верници финансирани од Ал Каеда. Верските
_________________________________
8 GIYC Global Islamic Youth, достапно на http://www.giyc.com.au/html/index.php?categoryid=1 датум на
пристапување 11.02.2010 година
9 Islamic Aid , достапно на http://www.islamicaid.org.uk/aboutus.html, датум на пристапување 24.01.2010
10http://www.globalaidfoundation.org/ датум на пристапување 11.01.2010 година
11 Deliso Christopher, ”The coming Balkan caliphate: the threat of radical Islam to Europe and the West” ,
Westport, 2007, стр. 31
12 Gold Dore, “SAUDI ARABIA'S DUBIOUS DENIALS OF INVOLVEMENT IN INTERNATIONAL TERRORISM”, No.
504, 5 Tishrei, 5764 / 1, October 2003, достапно на http://www.jcpa.org/jl/vp504.htm датум на
пристапување 13.01.2010 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems