Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

ма количина хероин, со што обезбедил финансиски средства за активностите на ислам-
ските фундаменталисти на Балканот. Средствата се користеле и за поддршка на црни
операции на ШИК (албанското разузнавање). Водечкиот агент на ШИК и поранешен
припадник на УCК, Џавит Халити на 17 ноември 2005 година е уапсен од сириската др-
жавна безбедност во Дамаск. Халити е обвинет како припадник на Ал Каеда, со задача
да формира ќелии и регрутира припадници на „белата Ал Каеда” на Балканот.14 Блиски
соработници на Халити се Азема Суља и Рифа Хаксхијај, осомничени за воени злосторс-
тва и тероризам, со блиски врски со Хашим Тачи.15

2. Албански екстремен национализам

Уште од стекнување на независноста, Македонија се соочуваше како со внатрешни
така и со надворешни предизвици. Во овој дел ќе ги објаснам внатрешните предизвици.
Ќе се обидам да го опишам опкружувањето и албанскиот екстремен национализам, не-
говата агенда, целите и манифестацијата во Македонија. Мојата интенција не е да ги
претставам етничките Албанци како насилни, туку да ги потенцирам прашањата и ас-
пектите од политичкиот и социјалниот живот, кои влијаат на благосостојбата на сите
граѓани во Р. Македонија и прогресот на земјата во Евроатланската интеграција.

2.1.Потекло

Албанскиот екстремен национализам е мотивиран од Пан-албанската идеја од 1878
година – проект за обединување на сите албански провинции во една автономна држа-
ва, со албански јазик и албанска национална армија. Во 1913 година Албанската држава
беше воспоставена, но не беа исполнети овие цели. За време на Втората светска војна
со помош на фашистичка Италија, Албанците успеаја да ја воспостават Албанија во „ис-
ториските и етнички граници на Голема Албанија”, вклучувајќи делови од Србија, Црна
Гора и Македонија. По Втората светска војна и ослободувањето од фашистичката оку-
пација, дел од оваа територија влезе во состав на Југославија. Од тогаш албанскиот екс-
тремен национализам постојано прави проекти за остварување на сонот Голема Алба-
нија.
Иако центарот на гравитација на албанската заедница во Југославија беше Косово,
сепак Албанците живееја и во неколку други републики вклучително и Македонија. Во
неколку обиди, со цел да ја подобрат нивната позиција во Југославија, 1960, 1980 и
________________________
14 Kosovo SHIK, Directly Linked With Albanian SHIK Intelligence Organization, Prepares for "Big Push" For Kosovo
Independence, Defense & Foreign Affairs Special Analysis – Monday, January 16, 2006
15 Hedges Chris, “Kosovo's Rebels Accused of Executions in the Ranks“, News York Times, June 25, 1999.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems