Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

1998 година, албанската заедница од просторите на Југославија создаде мрежа за ал-
банските екстремни структури. Овие движења беа поддржани директно од Албанија.16

2.2.Пан-албански проект

Пан-албанската идеја беше родена од албанската Призренска лига, активна во пе-
риодот од 1878-1881 година. Во септември 1878 година Призренската лига усвои про-
грама за унификација на сите Албански провинции во една автономна држава со ал-
бански јазик и албанска национална армија. Примарната цел на Призренската лига бе-
ше да создаде политичка и воена структура за одделување на териториите населени со
Албанци, од Отоманската Империја и креирање независна албанска провинција како
вазална држава на Отоманската Империја. Во овој административен регион требало да
влезат Јанинскиот, Битолскиот, Косовскиот и Скадарскиот вилает. Од тогаш овој проект
претрпе неколку ревидирања во зависност од моменталниот развој на политичката си-
туација на Балканот. На сите проекти заедничко им е: сите Албанци на една територија.
Единствено различни се само стратегиите за остварување на целта.
Регионите кои се вклучени во проектите за Голема Албанија се секогаш истите: Ал-
банија, Косово, Западна Македонија (Република Илирида), Југоисточна Црна Гора (Ма-
лесија), Северозападна Грција (Cемерија). Првиот основен проект е познат како Голема
Албанија. Втората варијација е Големо Косово-обединување на Косово, Прешевската
долина и западна Македонија со центар во Приштина. Третата варијација на проектот е
Обединети Албански Држави. Овој проект би значел обединување на албанските регио-
ни во една федеративна обединета независна држава. Временската рамка за реализа-
ција на овој проект е 2013 година, стогодишнина од основањето на албанската држава.
За остварување на оваа цел беа формирани Ослободителната војска на Косово (ОВК) -
1998 година, Ослободителна војска на Прешево, Медвеѓе и Бујановац (ОВПМБ) и Осло-
бодителна национална армија (ОНА) - 2000 година. Крајната цел била припојување на
овие територии кон Косово. Во однос на Македонија платформата ги предлага приме-
рите на Швајцарија и Белгија, односно федерализација на Македонија, по што следен
чекор би бил отцепување.17 Истиот план се однесува и на Црна Гора. „Ослободувањето”
на грчките области Епир или Cемерија, се оставени за крај поради очигледни причини.
______________________________________
16 White Nicholas, Abratova Alexandrova Nadia and Allin H. Dana, The Macedonian Crisis and Balkan Security,
European Security Forym, Working Papers No. 2 (Brussels: Centre for European Policy Stydies and the International
Institute for Strategic Studies, July 2001) достапно на http://shop.ceps.eu/book/macedoniancrisis-
and-balkan-security датум на пристапување 12.01.2010
17 Balkaninsight.com, Albanian Mayor Suggest Bi-National Macedonia, April 2009, достапно на http://
www.balkaninsight.com/en/main/news/18331/ датум на пристапување 12.01.2010 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems