Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Иако постои уште еден план за обединување на сите албански територии во една
преку обединувањето на државите од западниот балкан во ЕУ,18 сепак оваа варијанта,
не е воопшто популарна меѓу екстремистите кои своите цели ги постигнуваат со насил-
ство.
Друга варијанта на проектот за обединување на албанските територии, е преку по-
врзување на исламските области. Уште во 1990 година, претседателот на асоцијацијата
на исламизираните Македонци Исмаил Бојда, ја поддржа идејата муслиманите да ја
поддржат идејата за Голема Албанија.19 Оваа обединета територија во ликот на Голема
Албанија, би ги обединила муслиманите од регионот и би претставувала мост помеѓу
Средниот Исток, Турција до Санџак. Овој проект всушност е и дел од пошироката идео-
логија на Ал Каеда. Некои елементи од оваа идеологија веќе се остваруваат на терито-
ријата на Босна, Санџак и Косово. Најголема поддршка добиваат од муслиманите Геги
(етнички Албанци), кои го поддржуваат вахабистичкото движење.
Ако ја набљудуваме ситуацијата во Косово, ќе можеме да забележиме дека таму ве-
ќе се одвиваат некои настани. Косово освен територијата околу Митровица, веќе е чис-
то муслиманска територија, со непризнавање и протерување на сѐ што е немуслиман-
ско.20 Опасноста за Македонија е што веќе се исполнети некои критериуми од сценари-
ото. Етничките Албанци во Македонија се муслимани Геги, а вахабистичкото движење е
постојано во пораст. По распадот на Југославија, Приштина стана центар на екстремни-
те албански структури.21
Во Македонија покрај незадоволството од почитувањето на човековите права, ради-
калните Албанци ја протежираа нивната агенда за поделба или федерализација на за-
падна Македонија, со јасно истакната желба да се стане дел од албанската заедница во
Голема Албанија. Во специјалниот извештај на Институтот за мир на САД, се истакнува
дека уште од независноста етничките Албанци постојано се жалат на третманот на гра-
ѓани од втора класа и постојано бараат идентичен статус како уставотворна нација во
___________________________
18 International Crisis Group, Pan-Albanianism: how big a threat to Balkan stability? ICG Europe Report N°153,
25 February, 2004
19 Shea John, Macedonia and Greece: the struggle to define a new Balkan nation, Jefferson, N.C.:McFarland,
1997, стр. 235-236
20 Carpenter Galen Ted, “Kosovo and Macedonia: The West Enhances the Treat”, Mediterranean Quarterly 13,
No.1, 2002, стр. 21-37
21 White Nicholas, Nadia Alexandrova Abratova and Dana H. Allin, The Macedonian Crisis and Balkan Security,
European Security Forym, Working Papers No. 2 (Brussels: Centre for European Policy Stydies and the International
Institute for Strategic Studies, July 2001) достапно на http://shop.ceps.eu/book/macedoniancrisis-
and-balkan-security датум на пристапување 22.01.2010 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems