Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

РАДИКАЛНИОТ ИСЛАМ: РЕАЛНА ЗАКАНА ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БАЛКАНОТ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

бинационална држава.22 Тие бараа признавање на албанскиот јазик за службен јазик,
признавање на употребата на албанските симболи, признавање на Тетовскиот универ-
зитет за државен и зголемување на бројката на Албанците во јавната администрација,
вклучувајќи армија, полиција и судство. Со промена на уставот во 2002 година и импле-
ментацијата на Рамковниот договор овие барања се остварија. Македонците генерално
веруваат дека Албанците уживаат значителни права со промена на уставот. Постојаните
политички, економски и безбедносни проблеми со кои се соочува земјата се причина за
зголемување на фрустрациите меѓу двете страни. Македонците тврдат дека зголемува-
њето на политичките барања на Албанците претставува закана за идентитетот на маке-
донската држава, додека етничките Албанци се фрустрираат поради нивната немож-
ност да се обединат со соседна Албанија. Во јануари 1992 година албанската заедница
во Македонија организираше нелегален референдум за територијална и политичка ав-
тономија на западна Македонија наречена Илирида.
Косовската криза во 1999 година имаше значителна улога во радикализацијата на
етничките Албанци во Македонија. Многу Албанци од Западна Македонија беа на ли-
дерски позиции во ОВК. Успехот на ОВК на Косово, во 2001 година ги охрабри албан-
ските екстремисти од ОНА да започнат насилни акции во Македонија.23 Натрупување на
оружје од нивна страна, обидите за суспензија на Уставот и законите на територијата со
доминантна албанска популација во Македонија, наоѓање „шанса” во новата територи-
јална и административна поделба (локална самоуправа) за непречено остварување на
нивниот националистички концепт, претставуваат само дополнителни елементи во зго-
лемување на конфликтната енергија.24 Случувањата во 2001 година доведоа до подла-
бока поделба на етничките заедници. ОНА ја користеше истата терористичка тактика на
ОВК и под закрилата за борба за човекови права, всушност беа палени цркви и проте-
рувани Македонци од териториите со мнозинско етничко албанско население. Очиглед-
но беше дека крајна цел на терористите беше територија.

3. Исламски фумдаментализам во Македонија

Во Македонија исламот е втора религија по бројност со 30% од населението.25 Отта-
му, Македонците се навикнати да гледаат традиционално забулени муслимански жени.
______________________________
22 Williams Samanta and Serwer Daniel, Albanians in the Balkans,United States Institute of Peace, Special Report
No. 77, November 1 2001
23 Pettifer, Former Yugoslav Macedonia – The Shades of Night?,стр. 11
24 Котовчевски Митко, Македонија воена алка на светот, Скопје, Македонска цивилизација, 1999, стр.326
25 Republic of Macedonia, The State Statistical Office, Cenzus of population, достапно на http://www.stat.
gov.mk/english/glavna_eng.asp?br=18 датум на пристапување 01.02.2010 годинаCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems