Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Вовед


Еден од основните мотиви на човековата дејност и на општеството разгледуван низ
историјата и, несомненео, еден од глобалните проблеми на современата епоха е без-
бедноста. Воопшто, до неодамна проблемот на безбедноста подразбираше анализа,
пред сѐ, од воен аспект. Информациската безбедност, како еден од новите правци на
истражување во сферата на безбедноста, се јави како последица на појавата и развојот
на инфромациското општество. За значењето на информациската безбедност говори и
фактот дека таа е една од основните компоненти во доктрините на националната без-
бедност на некои земји. Целта на овој труд е да покаже, на примерот на САД, дека ин-
формациската безбедност во современото општество е неодвоив дел од проблематика-
та на националната бебзедност и дека претставува една од основните компоненти.

Поим, содржина и суштина на информациската безбедност во САД


Поимот информациска безбедност во САД, односно информациското обезбедување
е изведен и заснован на теоријата за информациското војување (IW information warfare).
Иако, импилицитно не е наведено, исходиштето на теоријата за информациското
војување е општата наука за безбедноста. Имено, по аналогија со електромагнетскиот
спектар во чиј домен се одвива електронското војување (electronic warfare), американс-
ките воени експерти, во настојувањата да ги дефинираат револуционерните промени во
воените дејности, информацискиот спектар го назначија како домен во кој се одвива
информациското војување.
Теоријата на IW подразбира информациска доминација (концепт на информациска
превласт, односно информациска супериорност). Информациската супериорност се реа-
лизира низ разузнавачко-набљудувачко-извидувачки операции, информациски менаџ-
мент и информациски операции. Елемент за поддршка на информациските операции е
информациското обезбедување.

Природа на информациите и информациското опкружување

Под поимот информација се подразбира податок кој е прибран од опкружувањето и
обработен во форма која понатаму може да се користи1, истата може да биде и содржи-
на или значење на пораката2. Суштината на поимот информација произлегува од т.н.
_________________________________
1 Field manuel No. 100-6, FM 100-6 Information operations, Deparment of the Army, Washington, DC, 1996.
2 Maconachy V.,Schou C.,Ragsdale D., Welch D., A model for Information assurance: an integrated approach,
Proceedingsof the 2001 IEEE, workshop on Information Assurance and Security, United States Military
Academy, West Point, 2001.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems