Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

когнитивна хиерархија, информацијата во голема мера, сама по себе е без значење, са-
мо кога податоците ќе се обработат, односно ќе се стават во ситуациски контекст, тогаш
таа го добива своето значење и станува, по дефиниција, информација. Врз основа на
информациите во процесот на спознавање настанува знаењето, тоа е информација која
е испитана и прифатена како факт. Расудувајќи (размислувајќи) знаењето преоѓа во
разбирање (на ситуацијата) со што се исполнуваат условите за донесување правилни
одлуки (командантите, бизнисмените итн.)3. Оттука разликуваме системи на знаење и
системи на верување. Системи на знаење се оние системи кои се организирани и воде-
ни да ги почувствуваат или перцепираат појавните индикатори кои можат да се вери-
фицираат, да се преведат тие индикатори во разбирливи реалности кои се користат во
донесувањето одлука или директна активност. Системите на верување се сите експли-
цитни емпириски податоци во форма на верификувани сознанија и сите други подато-
ци кои не можат или тешко се верификуваат. Системите на верување, за разлика од
системите за знаења, се изразито индивидуализирани и зависат од генетското наслед-
ство и културните традиции4.
Релевантни информации се информации кои се одбрани од големо количество ин-
формации, а кои значително влијаат, придонесуваат или се однесуваат на извршување
на дадена оперативна мисија5.
Критериуми за проценка на квалитетот на информацијата се: точност-информации
кои верно ја пренесуваат (претставуваат) ситуацијата, релевантност - информации кои
се однесуваат на дадена мисија, задача или ситуација, благовременост - информации
кои се на раполагање кога треба да се донесе одлука, целовитост - сите потребни ин-
формации потребни на лице кое одлучува (донесува одлука), прецизност - информации
кои во себе носат баран ниво на поединости (деталности).6
Битен поим во теоријата на IW е информациското опкружување. Информациското
опкружување (Informaiton Environment) е целина, збир на поединци, организации или
системи за собирање, обработка или дистрибуција на информациите7. Употребата на
информации експоненцијално расте со развојот на општеството. Современото инфор-
мациско опкружување се манифестира преку информациската структура. Разликуваме:
глобална, национална и воена (GII, NII, DII, - global national, defence information infrastructure,
JP3-13, 1998).
____________________________
3 Field manuel No. 100-6, FM 100-6 Information operations, Deparment of the Army, Washington, DC, 1996.
4 Szafranski R., A theory of information warfare: preparing 2020, Airpower Journal, Spring, 1995.
5 Field manuel No. 100-6, FM 100-6 Information operations, Deparment of the Army, Washington, DC, 1996.
6 Исто
7 ИстоCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems