Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Министерството за одбрана на САД и Одбранбениот научен борд (DSB – defence science
board) имаат визија за остварување ефективна безбедносна архитектура да изгра-
дат интегрирана информациска инфраструктура (III – integrated information infrastructure),
a станува збор за глобална информациска мрежа GIG (global information grid) која
треба да ги исполни барањата на информациското обезбедување (IA): инфраструктура
и апликација на јавниот клуч PKI и PKE, GIG IA тестирање DID архитектура (defence- indepth
- одбрана во длабочина) IP sec, IA функции, можност на менаџментот за безбед-
ност на мрежата, линк енкрипција на физичко ниво на отворен модел и способност на
преживување (Protecting the Homeland, report of the Defence science board, 2001).
Извори на закани се: хакери, инсајдери, активисти на анти-државни организации, те-
рористи, странски учесници во информациските операции и информациски братоубиј-
ци, (несакани ефекти на сопствените или непријателски сили).8 Методи на напади се:
неутрализиран пристап, злонамерни програми, електро-магнетско дезинформирање
или мамење, електронски напад и физичка деструкција9.
Информациско обезбедување во концептот на информациското војување
Информациското војување начелно е опсег на акции кои се преземаат за да се ост-
вари информациска супериорност над противникот. Во таа насока е и воената дефини-
ција која е дадена во CJCSI (Chaiman of the Joint chief of Staff - претседавач на здруже-
ниот генералштаб) 3210.0110 со која информациско војување се дефинира како: актив-
ности кои се преземаат да се оствари информациска супериорност така што ќе се вли-
јае на противничките информации, процесите засновани на информации, информацис-
ките системи и мрежи засновани на компјутери, додека во исто време ќе се пристапи
кон одбрана на сопствените информации, процеси засновани на информации, инфор-
мациските системи и мрежите засновани на компјутери.
Целта на информациското војување е да се оствари значителна информациска пре-
дност која би им овозможила на севкупните сили брзо да доминираат и да управуваат
со противникот. Стратешката цел на IW е да се добие и одржи одлучувачка предност
така што ќе се нападнат противничките информациски системи преку експлоатација,
оневозможување и влијаење, а во исто време да се оствари заштита на сојузничките ин-
формациски системи.
____________________________
8 Field manuel No. 3-13, FM 3-13 (FM 100-6) Information operations:Doctrine, Tactics, Technigues, and Procedures,
Deparment of the Army, Washington, DC, nov 2003.
9 Исто
10 Field manuel No. 100-6, FM 100-6 Information operations, Deparment of the Army, Washington, DC, 1996.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems