Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Оттука, информацијата сама за себе, не е медиум на војување, освен во најтесна
смисла (електронско попречување). Крајната цел на информациското војување е ин-
формациската супериорност (IS – information superiority), истата е дефинирана како
оперативна предност добиена од можностите за собирање, обработка и непрекинат тек
на дистрибуција на информациите при експлоатирањето или оневозможување на про-
тивникот да ги има истите можности (ФМ 3-0). Информациската супериорност се пос-
тигнува низ:
- информациски менаџмент ( IM – information menagament);
- разузнавачка дејност, набљудување и извидување (ISR - intelligence, surveillance and
reconnaissance);
- информациски операции (IO – information operations).
Основата на информациската супериорност се разузнавачката дејност, набљудува-
њето и извидувањето (ISR), а оттука американската воена доктрина ги дефинира ISR
операциите. Поимот информациски операциии има претрпено значителни промени од
првобитното дефинирање (ФМ 100-5, ФМ 100-6, 1996) до најновите сфаќања (ФМ 3-13,
2003). Промените пред сѐ се во содржината, односно во компонентите и можностите
што ги прават IO. Друга суштинска промена е во фактот дека IO воедно се и елементи
на борбените сили (combat power). Суштината на IO е дадена во Здружената доктрина
за информациски операции ( Joint Pub 3-13, Joint Doctrine for Information Operations,
1998) каде се вели: информациската операција вклучува активности кои влијаат на
противничките информации и информациски системи при што единствено се заштите-
ни сопствените информации и информациски системи.
Во одбарнбената доктрина на САД, информациските операциии имаат една од нај-
важните улоги, што може да се потврди во Air Force Doctrine Document 2-5 (information
operations) каде се вели: доминацијата во информацискиот спектар денес е толку суш-
тинска и важна, како превласта во воздухот или вселената или заземање територии во
минатото, дека е согледана како неопходна и синергична компонента на воздушно-все-
ленската моќ ( АФДД 2-5, 1998:5). Основни елементи на информациските операции се:
јадро (core) на можности и можности кои ги поддржуваат - епизодни.
Покрај другото, информациските операции ги вклучуваат и јавните работи PA (public
affairs) и цивилно-воените операции CMO (civil-military operations)13
______________________________
13 Field manuel No. 3-13, FM 3-13 (FM 100-6) Information operations:Doctrine,Tactics,Technigues,and
Procedures, Deparment of the Army, Washington, DC, nov 2003.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems