Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 Елементи (компоненти) на информациските операции14

 Јадро  Кој ги поддржува
Име Име
Електронско војување EW 

Физичко уништување
(physical destruction)

Операции поставени на комп. Мрежа
(computer network operations) 

CNO 

Информациско обезбедување
(information assurance) 

IA 

Напад на компјутерска мрежа
(computer network attack) 

CAN Физичка безбедност (physical security) 

Одбрана на компјутерската мрежа
(computer network defence) 

CND 

Контраразузнавачка дејност
(counterintelligence) 

 CI

Експлоатација на комп. мрежа
(computer network exploitation) 

CNE 

Противзалажување
(counterdeception) 

Психолошки операции
(psychological operations) 

PSYH OP 

Противпропаганда
(countederpropaganda) 

Оперативна безбедност
(operations security) 

OP-SEC 

Воено залажување
(military decception) 

Информациските операции можат да бидат офанзивни и дефанзивни (одбранбени).
Офанзивните IO се дефинираат како интеграција за употреба на основните и поддржу-
ваните можности и активности кои меѓусебно ја поддржуваат разузнавачката дејност,
нападите на противничкото одлучување или влијаат и потпомагаат други специфични
цели (FM 3-0). Информациските предности на IO се: уништување (destroy), прекинување
(disrupt), деградација (degrade), одбивање (deny), залажување (deceieve), експлоатација
(exploit) и влијание (influence)15.
Одбранбените IO (DIO - defence IO) се дефинираат како интеграција и координација
на политики и процедури, операции, на персона лот и технологијата за заштита и од-
брана на пријателските информации и информациските системи. DIO обезбедува благо-
временост, точност и релевантност на информациите, а негови одбранбени елементи
се: заштита (protection), детекција (detection), реставрација (restoration) и реакција (response).
Одбранбените информациски операции користат технички и нетехнички актив-
____________________________
14 FM 3-13, 2003.
15 Field manuel No. 3-13, FM 3-13 (FM 100-6) Information operations: Doctrine, Tactics, Technigues, and
Procedures, Deparment of the Army, Washington, DC, nov 2003.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems