Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ности за ограничување на ранливоста на пријателските C² системи во непријателските
информациски операции. Заедничката доктрина на информациските операции,
информациското обезбедување го дефинира: информациското обезбедување е
дефинирано како IO за заштита и одбрана на информациските системи обезбедувајќи
услови за нивна расположивост, интегритет, доверливост и неодречивост. Сето тоа
подразбира реставрација на информациските системи со инкорпорирани можности за
заштита, детекција и реакција16. Термините расположивост, интегритет, автентичност,
доверлиивост и неодречивост ги изразуваат целите на IA и се дефинирани како
обезбеден пристап на авторизираните корисници, заштита од неавторизираните
промени, верификација на оригиналноста, заштита од неавторизирани, обелоденување
и неоспорен доказ за учество во извршените операции. Информациското обезбедување
е специфична поткатегорија на информациските операции која ја покрива нејзината
одбранбена област. Информациското обезбедување претставува континуиран процес
кој го покрива целиот опсег на IO од мир, преку главниот судир до враќањето во
состојба на мир. Особено истакнато значење на информациското обезбедување е
дадено во Заедничката визија за 2020.

Заклучок


Во практиката и теоријата на националната безбедност, до неодамна се сметало де-
ка најважна е воената компонента. Денес, очиглени се недостатоците на таквиот приод
бидејќи научно-техничката револуција доведе до формирање на информациско опш-
тество во кое информацијата е главен фактор во управувањето со светот.
Технолошката револуција во областа на информациските и комуникациските систе-
ми услови промени во погледот на светот на почетокот на третиот милениум. Масовна-
та компјутеризација и примена на новите информациски технологии доведоа до огро-
мен напредок во сферта на масовните медии, бизнисот, индустриското производство,
научните истражувања, образование, но, за жал, и во војувањето. Глобалните социјални
промени, кои се последица на овие промени, бараат објективна анализа на формирана-
та информациска средина на светската заедница. Проблемот на информациската без-
бедност, во досегашната историја, анализиран е само во контекст на заштита на инфор-
мациите, пред сѐ, по пат на тотална физичка заштитеност и со разни ограничувања, што
не можат да ги задоволат современите потреби. Информациското општество, кое со се-
бе го носи третиот милeниум, со себе носи нови закани, но и нови начини за нивно ре-
шавање.
____________________
16 JP 3-13, 1998:1-9.



Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems