Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

произлегуваат од конфликтите, спречување и совладување на хуманитарните кризи,
иницирање мерки кои водат до евентуално решавање на кризите и конфликтите.4
Оттука, превентивната дипломатија, по пат на преговарање, се занимава со решава-
ње: на поедини прашања пред тие да станат проблем и со решавање проблеми пред
тие да ескалираат во вооружен судир.

1. Преговарање: начин на остварување на превентивната дипломатија

Преговарањето ја претставува основата на превентивната дипломатија. Во таа смис-
ла Бутрос Гали, дефинирајќи ја превентивната дипломатија, констатира дека „акцијата
на превентивната дипломатија”, всушност, претставува преговарање. Од овој аспект се
извлекува и поврзаноста дека превентивната дипломатија речиси секогаш делува преку
преговарање. Според тоа, преговарањето може да се одвива на два начина, и тоа:
прво, директно помеѓу страните во спорот; и
второ, преку посредување на третата страна.
Интервенцијата на третата страна е една од техниките на преговарање која почесто
се користи. Притоа е значајно да се има предвид дека механизмот превентивна дипло-
матија можат да го користат и самите спротиставени страни, со цел да се реши спорот,
или, пак, тој да остане во границата во која спорот може да се реши со политички ин-
струменти.
Посредувањето е најчест облик на преговарање во кој третата страна делува како
иницијатор и катализатор во остварувањето на преговорот, а за кој страните во спорот
не се во состојба сами да го остварат.5 Исходот од преговарањето зависи од самите
страни во спорот, но исто така, и учеството на „посредникот” е пресудно. Всушност, лис-
тата на улогата на посредникот вклучува: координација на активностите за да бидат до-
несени двете страни во спорот на маса и активности преговорите да не се прекинат.
Медијацијата е најчеста форма на посредникот. Медијаторот игра една од трите уло-
ги, во зависност од типот на блокадата која ги спречува страните во спорот сами да
преговараат.
Трите улоги на медијаторот се: катализатор, формулатор и манипулатор.
Првата улога медијаторот ја обезбедува со комуникацијата помеѓу страните и прене-
сувањето на пораките. Тој тука делува во вистинска смисла на зборот како катализатор.
_______________________________
4 Исто, стр.227
5 Kovačevič Z., (2004): Megunarodno pregovaranje, Diplomatska akademija MSP SCG, Beograd, str.45Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems