Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Во втората група, медијаторот како формулатор внесува во преговарачкиот процес
сопствени идеи, бидејќи страните во спорот не се во состојба да го видат решението на
спорот, така што внесува значаен инпут на активно барање солуција.
Третата улога „манипулатор” придонесува за самиот исход: бидејќи страните не сме-
таат дека понудените решенија се доволно привлечни, тој активно влијае на нивното
прифаќање по пат на „стап или морков - придобивка која содржи награда или закана”.6
Една група истражувачи на превентивната дипломатија (Zartman, Pruitt and Olczak,
Raiffa, Bauwens and Reychler) сметаат дека три елементи се клучни во одвлекувањето
на спротиставените страни од ескалација и насилство, и тоа: влогот, ставовите и такти-
ките. 7
Влогот (Stakes) би требало да ги опфати објективните елементи на спорот, иако
често се работи за нечија перцепција. Влогот е значаен за спротиставените страни. Во
тој случај е важно која е цената и каков е бенефитот од влогот. Во превентивната дип-
ломатија преговарачот влијае на страните во спорот, при што влогот (според својата
перцепција за влогот) помага за промена на ситуацијата во која едната страна добива
само ако другата губи или, пак, во друга ситуација, во која е можно сите да добијат.
Со влогот може да се оствари различно вреднување на поедини спорни прашања.
На пример, може да се создаде простор за спогодба за прашања кои немаат иста вред-
ност за двете страни, преобликување на спорниот проблем, притоа да се дозволат кон-
курентни решенија и заеднички добивки, обезбедување додатни ситуации или нови до-
бивки.8
Се смета дека е многу тешко да се применат овие методи во случај кога на едната
страна и е единствено важно само да го одбие онаа што другата страна го бара, без
разлика на сопствената полза. Во таква ситуација „преобликувањето на влогот, или,
пак, додатната стимулација” малку значат. Во тој случај медијаторот мора да делува
како манипулатор и наместо настојувањето да ги промени улогите и да ги направи по-
привлечни, со авторитетот на својата моќ ќе наметне свое решение, користејќи ја при-
тоа можноста да вети награда или, да се закани со санкции.9
Ставовите (Attitudes) се секако субјективни елементи во спорот, со кои улогата се
гледа само како „црно-бела” варијанта. Превентивната дипломатија настојува да влијае
на ставовите на страните во спорот, и тоа: да се менуваат од конфликтни кон прилаго-
дувачки.
____________________________
6 Zartman W.I.(2001) : Preventive Negotiation, Rowman&Littlefiend Publishers, Inc, Oxford.
7 Kovacevic. Str.45
8 Isto, str.46
9 Isto, str.46Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems