Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Дефинирани се три вида ставови, и тоа:
 конфликтни ставови кои ја гледаат спротивната страна како непријател. Се
смета дека овие ставови претставуваат моторна сила за ескалација и насилство;
 приспособени ставови – кои го гледаат проблемот како непријател, а спротив-
ната сила како сојузник што пак значи здружување на страните за да се спречи
реализација на заканата од ескалација и насилство.10
Тактиката претставува трет елемент на превентивната дипломатија. Под тактика се
подразбира „вистинските работи да се направат во вистинското време.” Тактиката вклу-
чува: избор на вистински момент, услови, неоткажување на превентивниот преговарач
поради потешкотии и препреки.
2. Фактори кои ја одредуваат успешноста на превентивната дипломатија
Ланд смета дека присутноста на пет фактори во досегашните искуства на преземе-
ните превентивни дејствија, ја определуваат успешноста на истите. Најчесто биле при-
сутни во превенцијата на конфликти. Меѓутоа, отсуството на овие фактори во превени-
рањето на конфликтите најчесто резултира со употреба на воени сили.
Пет фактори ја одредуваат успешноста на превентивната дипломатија, и тоа: тај-
мингот на третата страна, разнообразната акција, поддршката од големите сили,
умереното лидерство и автономијата на државата.
Тајмингот на третата страна, односно времето на преземање превентивна акција е
од големо значење за понатамошниот тек на развојот, како на конфликтот, така и на
превентивните дејствија. Според Анан, за да биде ефективна превентивната акција, нај-
напред треба да биде иницирана во најраниот можен стадиум на конфликтниот циклус.
Во овој случај, една од основните цели на превентивната акција треба да биде „посочу-
вање на длабоко вкоренетите социоекономски, културни, еколошки, институционални и
други структурални причини кои честопати ги поттикнуваат директните политички сим-
птоми на конфликтите.”11 Оттука, следењето на овие насоки води до заклучокот дека
„временската димензија е многу значајна, затоа што некои превентивни мерки можат
да бидат практични, доколку се преземат во ран стадиум. Во тие околности тие можат
да станат несоодветни или, пак, целосно неприфатливи доколку спорот се продлабочи
и се зголеми можноста за ескалирање вооружен конфликт”.
________________________________
10 Исто, str.47
11 Annan A. Koffi (2002): Prevention of Armend Conflict, Report of the Secretary-General, United Nations Publications,
New York.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems