Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Всушност, од исклучително значење е да се сфати потребата од навременото инвол-
вирање на трета страна во превентивната акција. Притоа, мора да се има предвид дека
само тогаш превентивната акција е поефективна и шансите за спречување на појавата
на конфликт се поголеми. Аналитичарите сметаат дека е многу потешко да се придобие
поддршката од страна на инволвираните страни во конфликтот кога тој веќе се појавил
и се карактеризира со насилство.
Разнобразната акција - е значаен фактор кој ја одредува успешноста на превентив-
ната дипломатија, преку имплементирање на мерките и инструментите на превентивна-
та дипломатија. Се цени дека овие дејства треба да бидат во координација помеѓу акте-
рите кои ги преземаат и во исто време да бидат согласни едни со други. Според Ланд,
употребата на мерката – поттикнување преговори не може да се замисли пред да се
обезбедат основните услови за тие преговори да бидат успешни. Оттука, тој препора-
чува дека е неопходно да се преземат конкретни дејствија, како на пр.: зајакнување на
политичките институции, да се создадат натпартиски државни и меѓународни институ-
ции и процедури, кои ќе послужат во разрешувањето на споровите, ембарго на оружје
како инструмент за спречување на насилство.12
Поддршката од големите сили - е фактор од кој зависи ефективноста на превен-
тивната дипломатија. Имено, заинтересираноста на големите сили да се инволвираат во
процесот на превенција, ги зголемува шансите за превентивен успех и избегнување по-
јава на конфликт.
Умереното лидерство - е фактор од кој зависи успешноста на превентивната дип-
ломатија. Конкретно, умереноста на дејствијата, согласноста за билатерални и мултила-
терални преговори и спогодби се клучен фактор кој влијае врз успешноста на превен-
тивната дипломатија.
Автономијата на државата - е фактор кој е неопходен за да може да се спроведе
превентивната дипломатија. Имено, автономијата на државата подразбира дека една
држава ги поседува институциите и процедурите низ кои може да се преговара за спо-
рот и да се донесе решение. Во тие услови, се создава можност и за полесно ангажира-
ње на третата страна во посредување во конфликтот.

3. Од превентивна дипломатија до превентивна акција

Вкупните напори да се дојде до единствена дефиниција на превенција на конфликти
вродија со плод, утврдувајќи ги неколкуте заеднички елементи. Имено, усогласен е ста-
________________________
12 Lund M., (1999): Preventive action in theory and practice: The Meaning and Components of Preventive Diplomacy,
The Norwegion Institute of International Affairs, Oslo, p.144.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems