Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

вот дека треба да се преземе акција колку што е можно порано, односно, пред да еска-
лира насилство. Тоа најдобро го дефинира Ланд (Lund). Тој ја вреднува превенцијата
врз основа на три фази, и тоа: во почетокот, кога превентивната дипломатија е на-
сочена кон решавање на основните извори на спорот, подоцна, кога превентивна-
та дипломатија се стреми да спречи спорот да прерасне во насилства и многу по-
доцна, кога превентивната дипломатија се труди да го ограничи ширењето на на-
силството што веќе ескалирало.13
Во практиката, настојувањата превентивната дипломатија да се става во контекст
покажуваат дека не се статични ниту споровите ниту нивните почетни околности. Оваа
таксономија објаснува зошто Бутрос Гали смета дека терминот „превентивна диплома-
тија” е премногу тесен за да се дефинира концептот што го опфаќа и дека, всушност,
треба да се преименува во „превентивна акција“. 14
Сепак, семантичкото преформулирање на Бутрос Гали не го одразува целосно она
значење на терминот што се однесува на претконфликтната ургентност, кога е потребно
итно да се испратат мировни сили и мисија што ќе ги утврди фактите во некоја земја
каде што е можен конфликт. Можеби овие значења подобро ги отсликува изразот „рана
превентивна акција“, која може да се употребува паралелно со претходниот и во кој е
опфатена превентивната дипломатија како главна компонента. Претходната анализа
на превентивната дипломатија го потврдува постоењето силни врски и комплементар-
ност меѓу демократската практика, доброто управување, граѓанското општество и гра-
дењето на мирот, од една страна, и заложбите за мир и кооперативна безбедност и раз-
вој, од друга страна. Без оглед дали ќе се нарекува „превентивна дипломатија“, „рана
превентивна акција” или „навремена превенција на конфликти“ , очигледно е дека
овој концепт е во постојана еволуција што зависи од доследноста на политичката волја
во земјите што ги сочинуваат коалициите на оние што се подготвени (според сегашниот
дипломатски жаргон) да интервенираат на таков начин. 15
Според анализата „раното предупредување“ претставува клучен елемент на секоја
успешна превентивна акција. Во практиката, раното предупредување претпоставува не-
колку предуслови, и тоа: проценка на заканите за мирот и безбедноста, мотивираност и
политичка волја, решителност да се постигне согласност помеѓу засегнатите страни,
консензус меѓу засегнатите страни, превентивна акција што се презема со помош на
механизмите на т.н. „тивката дипломатија“ и „добрите услуги“ и претставува услов за
успешна превенција на конфликти, располагање со ресурси и континуирано следење и
__________________________
13 Исто
14 Сокалски 2005:46
15 Исто, 47Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems