Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

анализа на критичната ситуација. Оттука, успешната превентивна акција, на прв поглед,
исклучиво зависи од политичката волја.
Исто така, успехот на превентивната акција во одделни фази на конфликтот, и меѓу-
народната практика и анализите на превенцијата покажуваат различни степени на оп-
тимизам. 16 Во таа насока, Ланд (Lund) дава описна шема на стадиумите на конфликтот.
Тој утврдил пет стадиуми на конфликтот, и тоа: траен мир, стабилен мир, нестабилен
мир, криза и војна. 17
Според Ланд сите конфликти не мора да минат низ сите фази. Но, исто така, од ус-
пешна „рана превентивна акција” зависи интензитетот на конфликтот.
Според моделот на Ланд, пред и откако војната ќе ја достигне врвната точка, посте-
пено движејќи се кон подоцнежната фаза на можно решавање на конфликтот, во секоја
фаза на можното решавање на конфликтот, различните методи на дипломатијата и тех-
никите за справување со конфликти играат посебни улоги. Врз основа на оваа катего-
ризација, стадиумот траен мир не бара никаква превентивна акција, односно, таа го со-
чинува, да го употребиме терминот на Јохан Галтунг „позитивен мир”.18 Негативниот
пандан на овој стадиум се појавува дури во третата фаза, односно фазата на нестаби-
лен мир. Потребата од рана или навремена превенција во комбинација со чекори за
справување со кризата е најголема во стaдиумите: нестабилен мир и криза. Според гле-
диштето на Ланд, императивот за преземање акција доаѓа до особен израз кога ќе се
појави опасност напнатоста во односите меѓу страните да прерасне од стабилен во нес-
табилен мир или во нешто уште полошо.19
Група истражувачи на конфликтот имаат поинаква класификација за појавата на
конфликтите. Според нив, кај конфликтите постојат неколку стадиуми, и тоа: ран ста-
диум на инкубација, вооружена конфронтација односно „опасна фаза”, и намалување на
насилство и завршување на конфликтот.20
Како надополнување на ова се и нивните аргументи дека конфликтите поминуваат
низ неколку стадиуми, и тоа:
За првиот стадиум е карактеристично тоа што не се забележува непосредна опас-
ност која може да доведе до вооружен конфликт. Во овој стадиум доволно е да се при-
мени механизмот „општа превенција на конфликтот.”.
_______________________________
16 Исто, 48
17 Lund, Preventing Violent Conflicts, 38
18 Преземено од Сокалски, Јохан Галтунг.
19 Sokalski, str. 48
20 ИстоCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems