Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Во вториот стадиум постои опасност од вооружен инцидент. Во овој стадиум е пот-
ребно да се употребат инструментите на превентивната дипломатија.
Третиот стадиум подразбира „стадиум кога веќе ескалирал вооружениот конфликт”.
Четвртиот стадиум подразбира „стадиум кога конфликтот завршил, односно тоа е
стадиум деескалација на конфликтот.” Имено, овој стадиум значи почеток на посткон-
фликтна, реактивна превенција.21
Ваквата теоретска класификација доведе до идеја за имплементација на новата кла-
сификација во практиката. Имено, во 1999 година Советот за безбедност расправаше за
новата улога на Советот во превенција на вооружени конфликти. Оттука беше промови-
рана идејата за формирање „скала на превенција“ , што подразбира „принцип на про-
порционалност“, односно „преземање превентивни мерки во зависност од интензитетот
на конфликтот.“22
Оттука, може да се констатира дека „превентивната акција“ не претставува „уни-
верзално средство”, односно „лек за сите кризи или конфликти“. Ова е од суштинско
значење за да го разбереме нејзиното профилактичко дејство. Секој спор си има свои
особености. Ако нешто може да помогне во еден случај или во една земја не значи дека
ќе помогне во други случаи или во други земји. Во превенцијата, исто како и во дипло-
матијата, не постојат универзални формули за сите случаи.23 Оттука и се наметнува по-
требата од дефинирање на механизмите на превентивната акција, кои ќе ги придонесат
во остварувањето на позитивните цели.
4. Механизми на превентивната акција
Механизмите на превентивната акција кои се користат за остварување позитивни
цели треба да послужат како клучен дел од превентивната акција. За да биде ефектив-
на, превентивната акција треба да биде иницирана во најраниот можен стадиум на кон-
фликтниот циклус. Една од основните цели на превентивната акција треба да биде по-
сочување на длабоко вкоренетите социоекономски, културни, еколошки, институционал-
ни и други структурални причини, кои честопати ги поттикнуваат директните политички
симптоми на конфликтите. 24
Превентивната акција може да биде ефективна само ако се преземе сеопфатен при-
стап кој, секако, треба да опфати:
____________________________
21 Исто
22 Исто
23 Исто стр.49
24 Георгиева, 2006:108Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems