Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

- краткорочни и долгорочни дипломатски, политички, хуманитарни, човекови права,
развојни, институционални и други слични мерки. Секако дека овие мерки треба да би-
дат преземени од меѓународната заедница, која мора да соработува со националните и
регионалните актери.
Успешноста на превентивна акција исклучиво зависи од соработката на многу акте-
ри на Обединетите нации. Пред сѐ треба да бидат вклучени: генералниот секретар,
Советот за безбедност, Генералното собрание, Економскиот и социјалниот совет,
Меѓународниот суд за правда, агенциите, фондовите и канцелариите и Бретон
Вудс - институциите.
Оттука, од особено значење е да се посочи дека трите извори на превенцијата имаат
големо значење за остварување на позитивните цели.
Имено, позитивните цели на превентивната акција се остваруваат преку три клучни
извори на превенцијата, и тоа: директната превенција, индиректната превенција и
принудната превенција.
Трите категории меѓусебно се поврзани и се надополнуваат.
Директната превенција е содржана во Повелбата на Обединетите нации и во не-
колку други меѓународни инструменти, засновани врз принципите на меѓународното
право и врз унапредувањето на пријателските односи и соработка меѓу државите.
Всушност, оваа форма на акција може да се дефинира и како постојана претконфликт-
на превенција. Во таа насока, член 33 од Повелбата е недвосмислен.25 Во сферата на
директната превенција, главните органи на Обединетите нации, и тоа: генералниот сек-
ретар, Генералното собрание, Советот за безбедност и Меѓународниот суд на правда ги
остваруваат првата група глобални превентивни механизми. 26
Подеднакво е значајно и тоа дека и Меѓународниот кривичен суд игра важна пре-
вентивна улога. Всушност, сите тела дејствуваат врз принцип на праведност во меѓуна-
родната заедница. Овој принцип сам по себе претставува клучен фактор во спроведува-
њето на превенцијата. Со други зборови, Сокалски смета дека Обединетите нации со
своите механизми и институции во конкретни ситуации, односно во случај на конфликт
меѓу државите, се подобро оспособени. Додека пак, во ситуација на внатрешните кон-
фликти во државите, институциите и механизмите на Обединетите нации се слабо оспо-
собени.
Индиректна превенција може да се применува во три ситуации, и тоа: во преткон-
фликтни ситуации, во постконфликтни ситуации и за време на кризи меѓу одделни
држави или пак, во рамките на една држава.
____________________________
25 Сокалски, 2005:50
26 ИстоCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems