Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

КОНЦЕПТИ НА СВЕТСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОРЕДОЦИ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

систем во кој државите хегемони успеале да ги наметнат сопствените надворешно-по-
литички ставови врз поголемиот дел од останатите актери и практично да ги реализи-
раат сопствените идеи во рамките на постоечкиот геополитички поредок. Ваквата ста-
билност овозможила хегемонијата да се поврзе со геополитичкиот поредок4.

Табела 1. Циклуси на хегемонија и светски геополитички поредоци.

Етапи на
времетраење

Циклус на хегемонија

Години на
транзиција

Светски геополитички поредок
 Британски циклус на 
хегемонија
 1790-98  Раст на хегемонијата  Дезинтеграција на 
доминацијата на Наполеон
 1815-25  Врв на хегемонијата  1813-15  Светски поредок на 
хегемонија и согласност
 1844-51  Зрела хегемонија  Рамнотежа на силите во 
Европа
 1870-75  Пад на хегемонијата  1866-71  Светски поредок на
конкурентност и согласност
 Германија доминира со 
Европа, Британија владее со 
остатокот на светот

Американски циклус
на хегемонија

 1890-96  Раст на хегемонијата  1904-07  Светски поредок на 
британското наследство
 1913-20  Врв на хегемонијата  САД и Германија стануваат 
велесили
 1940-45  Зрела хегемонија  1945-47  Светски поредок на Студената 
војна
 1967-73  Пад на хегемонијата  СССР закана за американската 
хегемонија
 Нова хегемонија
 1990-?  Раст на хегемонијата
на САД
 1989-91

Нов светски геополитички
поредок

Извор: Taylor, P. J. (1993), Political Geography, Longman Scientific & Technical, Essex

___________________

4 Taylor, P. J. (1993), Political Geography, Longman Scientific & Technical, Essex, str. 74Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems