Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ЕТНИЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ КАКО МОБИЛИЗИРАЧКА АЛАТКА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Стојан СЛАВЕСКИ
316.347:341.234(4)

 

АПСТРАКТ


Во историјата многу етнички групи исчезнале како што постепено го гу-
беле нивниот идентитет и биле апсорбирани од другите етнички групи. За-
чувувањето на духовната, социјална и културна дистанца од другите етнич-
ки групи, одбивањето за асимилација и интеграција може, во погодни
околности, да осигура опстанок на одреден етнички групен идентитет. Па
така, етничката мобилизација е најзаслужна за подобрувањето на условите
на најголем број етнички малцинства во Централна и Источна Европа. Без
сопствена мобилизација многу етнички групи во посткомунистичкиот свет
можеа да останат ранливи субјекти во нивните држави и општества. Целта
на етничката мобилизација може да биде релативно скромна, како што е
зголемувањето на опсегот на употреба на јазикот на малцинството. Други
мобилизирани групи можат да си постават многу поамбициозни цели како
што е реунификацијата на една, најчесто митска, но, сè уште, политички
релевантна етничка татковина. Меѓутоа, реалниот проблем со кој се соочу-
ваме сега е како да се демоблизираат веќе мобилизираните етнички гру-
пи.
Клучни зборови: етнички идентитет, секјуритизација, десекјуритизаци-
ја, малцински права

ABSTRACT: ETHNIC IDENTITY AS A MOBILIZING TOOL
Throughout the history, many ethnic groups have vanished as they gradually
lost their identity and were absorbed by other ethnic groups. The preservation
of spiritual, social, and cultural distance from other ethnic groups, the
refusal of assimilation and integration may, in favorable circumstances, ensure
the survival of an ethic group’s identity. Ethnic mobilization has been the
most important development that has led to improvements in the conditions
of most ethnic minorities in Central and Eastern Europe. Without mobilizing
themselves many ethnic group in the postcommunist world might have rema-Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems