Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

ПЕРЕЊЕТО ПАРИ И ЕКОНОМСКИОТ РАСТ СО ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

м-р Ненад НИКОЛОВСКИ

 

АПСТРАКТ
Економскиот раст е повеќедимензионална компонента, која содржи бројни
макроекономски параметри, а компонентите вообичаено се мерливи и меѓусебно
поврзани. Нивниот однос и меѓусебна поврзаност, треба да создадат оптимална
комбинација, а во финална смисла треба да доведе до економски раст. Составните
елементи на оваа мултидимензионална компонента, од една страна имаат позитивно, а
од друга страна негативно влијание врз постигнување на економскиот раст.
Појавата на „перење пари” е во негативна корелација со економскиот раст и
продуцира економски основи кои негативно влијаат на функционирањето на
механизмот на „невидливата рака на пазарот” и лојалната (фер) конкуренција. Овие
девијантни и криминални појави во општеството, потребно е да бидат соодветно
квантифицирани и вклучени во подготовка на идните макроекономски политики. Само
на овој начин, законски продуцираниот капитал ќе обезбеди стабилен и одржлив
економски раст.
Клучни зборови: одржлив економски раст, перење пари, криминална појава,
лојална конкуренција, легален капиталCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems