Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

УЛОГАТА НА ДИПЛОМАТИЈАТА ВО ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

341.7:341.171.071.51(4-672ЕУ:497.7) Scientific article
УЛОГАТА НА ДИПЛОМАТИЈАТА ВО ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
THE ROLE OF DIPLOMACY IN GETTING A MEMBERSHIP OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE EUROPEAN UNION
Тони ПЕТРЕСКИ, Д-р, Министерство за одбрана
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Апстракт: Една од стратегиските цели на нашата држава е полноправното членство во Европската унија. Полноправното членство на Република Македонија во
Европската унија треба да продуцира стабилност, мир, економски просперитет и демократски развој. Цврстата определба за ЕУ, ја покажаа граѓаните, државните
институции, политичките партии и невладините организации кои презедоа одредени практични чекори и ги преточија во неколку документи. Во таа насока, и македонската дипломатија даде голем придонес на патот кон интеграцијата на Република Македонија во Европската унија.
Клучни зборови: Дипломатија, евроинтеграции, Европска унија 

Abstract:
One of the strategic aims of our country is the full-legal membership in the European Union. The full-legal membership of the Republic of Macedonia in the European Union should produce a stability, peace, economically prosperity and democratically development. The strong determination for the European Union, showed the citizens of our country, the state institutions, political parties and non-governmental organizations, which took several practical steps and create them in several documents. In that direction also the Macedonian diplomacy gave a big contribution on the way of its integration in European Union.
Key words: Diplomacy, European integrations, European Union

ВОВЕД
Изразот дипломатија потекнува од грчкиот збор диплома (диплома) што во превод значи акт на суверен превиткан на две. Се претпоставува дека терминот дипломатија почнал да се користи во ситуации кога некој специјален пратеник на суверенот носел некој превиткан (скриен, недостапен за секого) документ со себе, овластен да му го предаде на друг суверен. Носителот на диплома започнал да се нарекува дипломат (Габер, 2002).Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems