Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

УЛОГАТА НА ДИПЛОМАТИЈАТА ВО ЗАЧЛЕНУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

определби на Република Македонија е во фокусот на настаните и има клучна улога во спроведувањето на определбите.

Литература:
1. Габер, В. (2002) За македонската дипломатија. Скопје : Магор.
2. Charls, T. (1959) Diplomat. New York.
3. Ковалев, А.Њ. , (1968) Азбука дипломатије. Москва.
4. Барстон, Р.П. (1996) Модерна Дипломатија. Скопје: Југореклам.
5. Shea, M. (1996) To Lie Abroad. London :Siniclair Stevenson.
6. Енциклопедија Британика (2005), книга 3, Скопје: Топер,.
7. Бојчев, Д. (1988) Дипломатски речник. Скопје: ТИВ-ТОП.
8. Ванковска, Б. (2007) Политички систем. Скопје: Бомат Графикс.
9. Група автори: (1981) Документи за борбата на македонскиот народ за
самостојност и за независна држава. Скопје: Универзитет Кирил и Методиј.
10. Министерство за надворешни работи на Република Македонија.(2008)
Стратешки план за периодот 2009-2011. Скопје: Министерство за надворешни
работи на Република Македонија.
11. Ружин, Н (2007) “Дипломатија по мерка на 21 век”. Во “Дневник” од 09.06.2007
година.
12. “Закон за надворешни работи“. Службен весник на РМ бр. 46 од 10.04.2006 г.
13. Бојчев, Д. (2007) “Дипломатија со посебни потреби”. Во “Утрински весник” од
14.09.2007 година.
14. Теговски, Ј (2006) “Реформските предизвици на РМ на патот на нејзината
интеграција во ЕУ”. Во Перспективите на РМ на патот кон НАТО и ЕУ. Скопје:
Министерство за одбрана, стр.75
15. Бакрески, О. (2005) Координација на безбедносната заедница во РМ. Скопје:
Маринг-Игор ДООЛ.
16. “Филе: Дијалог меѓу мене и премиерот”. Во Утрински весник од 16 март 2012
година.
17. “Ќе преговараме со Брисел под БЈРМ?”. (2007). Во Фокус, од 12 октомври 2012
година.
103Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems