Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

355.02(73):323.22(7/8) Scientific article
БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА
ВО XXI ВЕК
INSURGENCY AND ITS MUTABLE NATURE IN THE 21 CENTURY
М-р Ненад Танески, Министерство за одбрана, Воена академија – Скопје,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itАПСТРАКТ: Бунтовништвото како форма на конфликт денес и понатаму останува најголем предизвик со кој се соочуваат конвенционалните воени сили. Во
моментов САД се вовлечени во најдолгиот период од својата историја во кој изведуваат операции за одржување на мирот во Ирак и се соочуваат со хроничен бескраен бунт во Авганистан. Во поголемиот дел од Африка, Азија и Латинска Америка, активни се конфликти со бунтовнички предзнак. Проучувањето на бунтовите, анализирањето и доведувањето до успешен крај е од витално значење за воените стратези и политичари.
Националната стратегија за домашна безбедност на САД ја означува Ал Каеда, како „најголема непосредна и сериозна закана.“ И покрај недостатокот на консензус на прашањето што претставува тероризам, конвенционалните теории велат дека Ал Каеда е класична транснационална терористичка организација. Меѓутоа, последните проценки на воените аналитичари укажуваат на тоа дека постои голема веројатност ова движење да постигне глобални бунтовничко-револуционерни цели. Преку методолошка анализа на делувањето на Ал Каеда во овој труд ќе утврдиме дали разликата помеѓу бунтовништвото и тероризмот е само теоретска, исто како што справувањето со овие закани од страна на државните актери е сосема различно.
Клучни зборови: бунтовништво, тероризам, конфликт, противбунтовничка борба, Ал Каеда.

ABSTRACT: Insurgency as a form of conflict continuously remains as one of the biggest challenges for the conventional armed forces. At the present moment, the United States of America are being involved into the longest period of their military history by performing numerous peace-keeping operations in Iraq, while facing both chronic and seemingly endless rebellion in Afghanistan. There are several active conflicts with an indication of an insurgent revolt. The research of the insurgencies, as well as their detailed analysis and successful termination has a vital meaning for the war strategists and politicians, respectively. The American National Strategy for home security and safety flags Al Qaeda as the biggest immediate and severe threat. Despite the lack of consensual agreement upon theCreative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems