Call for papers vol 9, no. 1, 2018 is open until 30 March 2018

БУНТОВНИШТВОТО И НЕГОВАТА МУТИРАЧКА ПРИРОДА ВО XXI ВЕК

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

question which aims to define the concept of the terrorism, the conventional theories claim Al Qaeda to be a classic trans-national terroristic organization. Yet, the latest analysis of the war strategists and analytics point out to the fact that there is a great possibility for this movement to achieve global revolutionarily rebellious goals. Throughout a thoroughly conducted methodological analysis of Al Qaeda’s actions within this paper, we will determine whether the difference between the insurgency and the terrorism is merely theoretical and whether it differs in the same manner as the combat of these threats conducted by the state officials.
Key words: Al Qaeda, conflict, counter-insurgency, insurgency, terrorism.

ВОВЕД
По преземањето на командата врз американските сили во Авганистан во 2010 година од страна на генерал Дејвид Петреус тој во еден говор кон своите војници изјави дека „ние сме тука да победиме.“ Меѓутоа што всушност значи победа во современа противбунтовничка кампања. Дали тоа подразбира уништување на бунтовничките групи во Авганистан, елиминирање на нивните лидери, изнаоѓање на некој вид на преговарачко решение или уништување на мрежата на глобално поврзаната терористичка група Ал Каеда? Поради неповрзаноста и разидувањето на политичката и воената стратегија во спроведувањето на противбунтовничките кампањи многу е тешко да се даде одговор на ова прашање.

БУНТОВНИШТВО – БОРБА ПОМЕЃУ СЛАБИТЕ И СИЛНИТЕ, КОНЦЕПТ И СТРУКТУРА
Денес како главни глобални безбедносни закани можеме да ги идентификуваме четирите типови на недржавни вооружени групи: бунтовници, терористи, милиции и криминални организации. Овие закани претставуваат директна стратешка опасност за нациите – држави во светот. Помеѓу овие вооружени групи постојат големи разлики.
Разбирањето на тие разлики е од суштинско значење за борба против секој од овие видови на вооружени групи.
Колку и да е стара војната, во исто време еволуирале бунтовништвото и неговите тактики. Без разлика на начинот на кој се одвиваат бунтовите, тие во суштина претставуваат вооружена борба против власта од една или повеќе групи кои не можат да ги постигнат своите политички цели со конвенционални методи ( Steven and Millen, 2004:2) .
Стратегиите разработени од страна на бунтовничките групи и организациски и оперативно се разликуваат од другите видови на недржавни вооружени групи.Creative Commons License
Security Dialogues by Toni Mileski is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at sd.fzf.ukim.edu.mk.

Copyright © 2012 Security Dialogues. Designed by Cube Systems